Nem-A-Rid® Orange

A roundworm, lungworm, milk tapeworm, liver fluke and nasal bot endoparasiticide with residual protection against reinfestation of wireworm and hookworm in sheep and goats.

FOR ANIMAL USE ONLY

NEM-A-RID® ORANGE
Reg. No. G4370 (Act 36/1947)

INDICATIONS
A roundworm, lungworm, milk tapeworm, liver fluke and nasal bot endoparasiticide with residual protection against reinfestation of wireworm and hookworm in sheep and goats.

COMPOSITION
Contains: albendazole 1,9 % m/v and closantel 3,0 % m/v.

2* Benzimidasoles
4** Salicylanilide

CAUTION

STORAGE
Store in a cool place and protect from direct sunlight.

WARNINGS

 • Withdrawal period: Do not slaughter animals for human consumption within 30 days after treatment.
 • Not for use in goats and sheep whose milk is intended for human consumption.
 • Handle with care.
 • Management practices should always ensure that all drenching procedures are carefully carried out.
 • It is particularly important not to exceed the recommended dose in ewes during the mating season, or during the first month of pregnancy.
 • Dispose of empty containers according to local waste disposal regulations and do not reuse for any other purpose.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

PRECAUTIONS

 • It is recommended that all sheep and goats be vaccinated against pulpy kidney disease before any worm remedy is administered.
 • Do not treat animals more frequently than every 3 weeks. 
 • Wash hands thoroughly after use.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED
Shake well before use.
Use as an oral drench.
Dosage rate for sheep and goats: 2 mℓ/10 kg body mass.

Dosage Table

Efficacy

Definitions: * Controls: = 90 % to 100 % effective.
                   ** Aids in the control = 60 % to 89 % effective.
                   Class 1: 100 % effective in more than 80 % of treated animals.
Control all stages of nasal bot.
Prevents roundworm eggs, present in the animal at the time of dosing, from hatching.

Residual effect

Definition:   * Controls: = 90 % to 100 % effective.

PRESENTATION
2 ℓ, 5 ℓ and 10 ℓ.

REGISTRATION HOLDER
Intervet South Africa (Pty) Ltd.
20 Spartan Road, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Fax: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT
26 September 2019

SLEGS VIR DIEREGEBRUIK

NEM-A-RID® ORANGE
Reg. Nr. G4370 (Wet 36/1947)                                     

INDIKASIES
‘n Endoparasietmiddel teen rondewurm, longwurm, melklintwurm, lewerslakwurm en neusvlieglarwe (neuswurm) met nawerking teen herbesmetting van haarwurm en haakwurm in skape en bokke.

SAMESTELLING
Bevat: albendasool 1,9 % m/v en klosantel 3,0 % m/v.

2* Bensimidasole
4** Salisielanilied

VERSIGTIG

BERGING                                    

 • Berg in ‘n koel plek.
 • Beskerm teen direkte sonlig.

WAARSKUWINGS

 • Onttrekkingsperiode: Moenie diere vir menslike verbruik slag binne 30 dae na behandeling nie.
 • Moenie in bokke en skape gebruik waarvan die melk vir menslike verbruik bestem is nie.
 • Hanteer versigtig.
 • Volg bestuurspraktyke wat sal verseker dat dosering versigtig uitgevoer word.
 • Dit is veral belangrik om nie die dosis te oorskry in ooie gedurende paartyd en die eerste maand van dragtigheid nie.
 • Doen weg met leë houers volgens plaaslike afvalbestuursregulasies en moenie hergebruik vir enige ander doeleindes nie.
 • HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
 • Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder ‘n wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ‘n veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMAATREëLS

 • Dit word aanbeveel dat alle skape en bokke teen bloednier ingeënt word voordat hulle met enige wurmmiddel doseer word.
 • Moenie diere meer dikwels as elke 3 weke behandel nie.
 • Was hande deeglik na gebruik.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI
Skud deeglik voor gebruik.
Gebruik as ‘n mondelikse dosering.
Dosis vir skape en bokke: 2 mℓ/10 kg liggaamsmassa.

Doseringstabel

DOELTREFFENDHEID

Definisies: * Beheer: = 90 % tot 100 % doeltreffend.
                   ** ‘n Hulpmiddel in die beheer = 60 % tot 89 % doeltreffend.
                   Klas 1: 100 % doeltreffend in meer as 80 % van behandelde diere.  
Beheer alle stadia van neusvlieglarwe. 
Verhoed dat rondewurmeiers, wat tydens dosering in die dier teenwoordig is, uitbroei.

NAWERKING

Definisie: * Beheer: = 90 % tot 100 % doeltreffend.

AANBIEDING
2 ℓ, 5 ℓ en 10 ℓ.

REGISTRASIEHOUER
Intervet South Africa (Pty) Ltd.                                  
Spartanweg 20, Spartan 
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Faks: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET
26 September 2019