Coopers Triatix® Cattle Pour-On

For the control of ticks on cattle and ostriches.

FOR EXTERNAL ANIMAL USE ONLY

COOPERS TRIATIX® CATTLE POUR-ON 
Reg. No. G4241 (Act 36/1947)

INDICATIONS
For the control of ticks on cattle and ostriches.

CAUTION

COMPOSITION
Contains: Amitraz 2 % m/v

STORAGE
Store in a cool, dry place, not below 0 °C.

WARNINGS

 • DO NOT USE ON HORSES.
 • DO NOT USE ON CALVES UNDER 1 MONTH.
 • Treat strictly according to body weight.
 • Signs of salivation and lethargy may occur with an overdose. These signs are transient and will pass with no ill effect.
 • Store away from food and feed.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

PRECAUTIONS

 • Protect product from extremes of heat and cold and from dampness.
 • Avoid contact with pour-on and wash immediately and thoroughly with soap and hot water after accidental contamination.
 • Remove and wash contaminated clothing.
 • Do not eat, drink or smoke during or after applying, before washing hands and face thoroughly.
 • Tightly reseal the container if all the contents have not been used.
 • Destroy empty containers according to local waste disposal regulations and NEVER reuse for any other purpose.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED

 • For external use only.
 • Shake before use.

Controls ticks on cattle and ostriches.
Dose:  1 mℓ / 10 kg
Coopers Triatix® Cattle Pour-On is a ready-to-use product and must not be mixed with any other dip, solvent or insecticidal compound.

Cattle
Apply the required dosage along the backline, from the shoulder to the root of the tail using a measuring dispenser.
In case of heavy brown ear or blue tick challenge, apply Coopers Triatix® Cattle Pour-On from the base of the skull to the root of the tail.
Treat at regular intervals according to tick challenge. The longer the product is regularly applied, the more the tick population is reduced. It will then become possible to apply at intervals greater than 7 days.

Ostriches
Divide the total dose into 3 equal parts. Apply one third to each wing respectively and the remaining one third on the back, at base of the tail.

IDENTIFICATION
A clear, colourless solution.

PRESENTATION
20 ℓ plastic drum

REGISTRATION HOLDER
Cooper Veterinary Products (Pty) Ltd.
20 Spartan Road
Spartan, 1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Fax: +27 (0) 11 392 3158

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT
November 2017

SLEGS VIR UITWENDIGE DIEREGEBRUIK

COOPERS TRIATIX® CATTLE POUR-ON
Reg. Nr. G4241 (Wet 36/1947)

INDIKASIES
Vir die beheer van bosluise op beeste en volstruise.

VERSIGTIG

SAMESTELLING
Bevat:  Amitras 2 % m/v

BERGING
Berg in ʼn koel, droë plek, nie benede 0 °C nie.

WAARSKUWINGS

 • MOET NIE OP PERDE GEBRUIK NIE.
 • MOET NIE OP KALWERS JONGER AS 1 MAAND GEBRUIK NIE.
 • Behandel streng volgens liggaamsmassa. 
 • Tekens van kwyling en lomerigheid mag voorkom met oordosering. Hierdie tekens is tydelik en diere sal herstel sonder enige newe effekte.
 • Bêre weg van voedsel en voer.
 • HOE BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.  
 • Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder ʼn wye verskeidenheid van toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ʼn veearts en verwittig die registrasiehouer. 

VOORSORGMAATREëLS

 • Beskerm die produk teen uiterstes van hitte en koue en teen klammigheid.
 • Vermy aanraking met opgietmiddel en was onmiddellik en deeglik met seep en warm water na toevallige aanraking daarmee.
 • Verwyder en was besoedelde klere.    
 • Moet nie eet, drink of rook tydens of na aanwending van die middel, alvorens die hande en gesig deeglik gewas is nie.
 • Herseël die houer deeglik indien die inhoud nie alles opgebruik word nie.
 • Vernietig leë houers soos voorgeskryf deur plaaslike afvalbestuursregulasies. Moet NOOIT vir enige doel hergebruik nie.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI.

 • Slegs vir uitwendige gebruik.
 • Skud voor gebruik.

Beheer bosluise op beeste en volstruise.
Dosis: 1 mℓ / 10 kg
Coopers Triatix® Cattle Pour-On is ʼn gereed-vir-gebruik produk en moet met geen ander dip, oplossing of insekdodende samestelling gemeng word nie.

Beeste
Dien die nodige dosis toe, al met die rug langs, van die skof tot op die stertwortel met behulp van ʼn toediener.
In geval van swaar bruinoor- of bloubosluisbesmetting, wend Coopers Triatix® Cattle Pour-On vanaf die basis van die skedel tot op die stertwortel aan.
Behandel met gereelde tussenposes, na gelang van bosluisdruk: Hoe langer die produk gereeld gebruik word, hoe groter die daling in die bosluisbevolking. Dit mag dan moontlik wees om aanwendings met langer tussenposes as 7 dae te hê.

Volstruise
Verdeel die totale dosis in die 3 gelyke dele. Wend een derde aan op elke vlerk en die res op die rug by die basis van die stert.

IDENTIFIKASIE
ʼn Helder, kleurlose oplossing.

AANBIEDING 
20 ℓ plastiese drom

REGISTRASIEHOUER
Cooper Veterinary Products (Pty) Ltd.
Spartanweg 20
Spartan, 1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Faks: +27 (0) 11 392 3158

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET
Nobember 2017