TRAMIZAN®

Roundworm, liver- and conical fluke remedy for cattle, sheep and goats.

FOR ANIMAL USE ONLY                                                   

TRAMIZAN®                  3+ 4
Reg. No. G0809 (Act 36/1947)
Namibia Reg. No. V03/18.1.8/422 NS0

INDICATIONS

Roundworm, liver- and conical fluke remedy for cattle, sheep and goats.

COMPOSITION

Levamisole hydrochloride      2,5 % m/v
Oxyclosanide                       3,4 % m/v

HARMFUL

STORAGE

Store in a cool, dry place.

WARNINGS

 • Withdrawal period: Allow 7 days between last treatment and slaughter for human consumption.
 • No worm remedy, not even Tramizan®, should be dosed to sheep and goats that have not been immunised against pulpy kidney (enterotoxae­mia).
 • In a low percentage of high‑producing dairy cows the following transient reactions may be noted: diarrhoea, salivation and swelling of the head.
 • In case of poisoning call a doctor and make this information available.
 • Destroy empty containers according to local waste disposal regulations and do not reuse for any other purpose.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED

SHAKE WELL BEFORE USE.

Tramizan® may be dosed to all cattle, sheep and goats without any pre‑dosing starving or change of diet.

 • Dosage

Cattle: 15 mℓ/50 kg body mass.

Body mass (kg)Dose (mℓ)No. of doses in pack
1 5 10
50 150 250 300 400 50015 45 75 90 120 15066 22 13 11 8 6333 111 66 55 41 33666 222 133 111 83 66

 Imidothiazole

    Salicylanilide

Sheep and goats: 3 mℓ/10 kg body mass.

Body mass (kg)Dose (mℓ)No. of doses in pack
1 5 10
  0 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 603 6 9 12 15 18333 166 111 83 66 331 666 833 555 416 333 2773 333 1 666 1 111 833 666 555

Cattle, sheep and goats (Paramphistomum spp.)

3 mℓ/10 kg body mass followed by a second dose 72 hours later.

 • Efficacy
ROUNDWORMSSheep and goatsCattle
ImmatureAdultImmatureAdult
Wireworm****
Brown stomach worm****  
Long-necked bankrupt worm**  
Large-mouthed bowel worm**  
Nodular worm*****
Lungworm***** 
Hookworm** *
Bankrupt worm (Trichostrongylus spp.)**  
Bankrupt worm (Cooperia spp.)  **
 Sheep and goatsCattle
 ImmatureAdultImmatureAdult
FLUKES    
Liver fluke (Fasciola hepatica) * *
Giant liver fluke (Fasciola gigantica) * *
Conical fluke (Paramphistomum spp.)****

*  Controls = > 90 % effective

** Aids in control = 60 – 89 % effective

The list contains the more important endoparasitic species.  This anthelmintic may also be effective against other species.  For more information consult your veterinarian.

PRESENTATION

1 ℓ, 5 ℓ and 10 ℓ HDPE bottles.

REGISTRATION HOLDER
Cooper Veterinary Products (Pty) Ltd.
20 Spartan Road, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Fax: +27 (0) 11 392 3158

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT
December 2002

SLEGS VIR DIEREGEBRUIK

TRAMIZAN®                  3+ 4
Reg. Nr. G0809 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. Nr. V03/18.1.8/422 NS0

INDIKASIES

Rondewurm, lewerslak- en peervormigemaagslakwurmmiddel vir beeste, skape en bokke.

SAMESTELLING

Levamisoolhidrochloried          2,5 % m/v
Oksiklosanied                       3,4 % m/v

SKADELIK

BERGING

Berg in ‘n koel, droë plek.

WAARSKUWINGS

 • Onttrekkingsperiode: Laat 7 dae tussen laaste behandeling en slag vir menslike verbruik.
 • Geen wurmmiddel, nie eens Tramizan®, moet gegee word aan skape en bokke wat nie teen bloednier geïmmuniseer is nie.
 • In ‘n lae persentasie van hoë-produserende melkkoeie mag die volgende reaksies van verbygaande aard voorkom:  buikloop, speeksel afskeiding en swelling van die kop.
 • In geval van vergiftiging raadpleeg ‘n dokter en maak hierdie inligting beskikbaar.
 • Doen weg met leë houers volgens plaaslike afvalbestuursregulasies en moenie vir enige ander doeleindes hergebruik nie.
 • HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
 • Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder ‘n wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ‘n veearts en verwittig die registrasiehouer.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI

SKUD DEEGLIK VOOR GEBRUIK

Tramizan® kan met veiligheid aan alle beeste, skape en bokke gegee word sonder enige voorafgaande uithongering of verandering van dieet.

 • Dosis

Beeste:  15 mℓ/50 kg liggaamsmassa.

Liggaamsmassa (kg)Dosis (mℓ)Aantal dosisse per verpakking
1 5 10
501566333666
1504522111222
250751366133
300901155111
40012084183
50015063366

 Imidotiasool

    Salisielanilied

Skape en  bokke:  3 mℓ/10 kg liggaamsmassa.

Liggaamsmassa (kg)Dosis (mℓ)Aantal dosisse per verpakking
1 5  10
  0 – 1033331 6663 333
11 – 2061668331 666
21 – 3091115551 111
31 – 401283416833
41 – 501566333666
51 – 601833277555

Beeste, skape en bokke (Paramphistomum spp.):

3 mℓ/10 kg liggaamsmassa gevolg deur ‘n tweede ooreenkomstige dosis na 72 ure.

 • Doeltreffendheid
RONDEWURMSSkape en bokkeBeeste
OnvolwasseVolwasseOnvolwasseVolwasse
Haarwurm****
Bruinmaagwurm****  
Langnekbankrotwurm**  
Grootbekwurm**  
Knoppieswurm*****
Longwurm***** 
Haakwurm** *
Bankrotwurm (Trichostrongylus spp.)**  
Bankrotwurm (Cooperia spp.)  **
LEWERSLAKWURMSkape en bokkeBeeste
OnvolwasseVolwasseOnvolwasseVolwasse
Lewerslakwurm (Fasciola hepatica)**
Reuse lewerslakwurm (Fasciola gigantica)**
Peervormigemaagslakwurm (Paramphistomum spp.)****

*         Beheer = > 90 % effektief

**       Hulpmiddel in beheer = 60 – 89 % effektief

Hierdie lys bevat die meer belangrike endoparasitiese spesies. Dit kan ook effektief teen ander spesies gebruik word. Vir verdere inligting raadpleeg u veearts.

AANBIEDING

1 ℓ, 5 ℓ en 10 ℓ HDPE-bottels.

REGISTRASIEHOUER
Cooper Veterinary Products (Pty) Ltd.
Spartanweg 20, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Faks: +27 (0) 11 392 3158

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET

Desember 2002