Tramisol®

Roundworm remedy for cattle, sheep, goats and ostriches.

FOR ANIMAL USE ONLY                                                   

TRAMISOL®                 
Reg. No. G0805 (Act 36/1947)
Namibia Reg. No. V03/18.1.4/427 NS0

INDICATIONS
Roundworm remedy for cattle, sheep, goats and ostriches.

COMPOSITION
Levamisole hydrochloride* 2,5 % m/v.

3* Imidathiazole

CAUTION

STORAGE
Store in a cool, dry place.

WARNINGS

  • Withdrawal period: Do not slaughter animals for human consumption within 7 days of last treatment.
  • No worm remedy, not even Tramisol®, should be dosed to sheep and goats that have not been immunised against pulpy kidney (enterotoxae­mia).
  • Dispose of empty containers according to local waste disposal regulations and do not reuse for any other purpose.
  • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
  • Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of rea­sons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED
Tramisol® DOES NOT STAIN WOOL OR MOHAIR.

Dosage
Sheep and goats:    3 mℓ/10 kg body mass.
Cattle:                    15 mℓ/50 kg body mass.
Ostriches:               12 mℓ/10 kg body mass.

Dosage rates

Efficacy

*  Controls = > 90 % effective
** Aids in control = 60 – 89 % effective

The list contains the more important endoparasitic species. This anthelmintic may also be effective against other species. For more information consult your veterinarian.

PRESENTATION
200 mℓ, 1 ℓ, 5 ℓ 10 ℓ HDPE bottles with screw cap.

REGISTRATION HOLDER
Cooper Veterinary Products (Pty) Ltd.
20 Spartan Road, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Fax: +27 (0) 11 392 3158

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT
December 2002

SLEGS VIR DIEREGEBRUIK                                                        

TRAMISOL®                 
Reg. Nr. G0805 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. Nr. V03/18.1.4/427 NS0

INDIKASIES
Rondewurmmiddel vir beeste, skape, bokke en volstruise.

SAMESTELLING
Levamisoolhidrochloried* 2,5 % m/v.

3* Imidotiasool

VERSIGTIG

BERGING
Berg in ‘n koel, droë plek.

WAARSKUWINGS

  • Onttrekkingsperiode: Moenie diere 7 dae na laaste behandeling vir menslike verbruik slag nie.
  • Geen wurmmiddel, nie eens Tramisol®, moet aan skape en bokke gegee word wat nie teen bloednier geïmmuniseer is nie.
  • Doen weg met leë houers volgens plaaslike afvalbestuursregulasie en moenie vir enige ander doel hergebruik nie.
  • HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
  • Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder ‘n wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ‘n veearts en verwittig die registrasiehouer.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI
Tramisol® VLEK NIE WOL OF BOKHAAR NIE.

Dosis
Skape en bokke:    3 mℓ per 10 kg liggaamsmassa.
Beeste:                  15 mℓ per 50 kg liggaamsmassa.
Volstruise:             12 mℓ per 10 kg liggaamsmassa.

Doseringskedule

Doeltreffendheid

*         Beheer = > 90 % effektief
**       Hulpmiddel in beheer = 60 – 89 % effektief

Hierdie lys bevat die meer belangrike endoparasitiese spesies. Dit kan ook effektief teen ander spesies gebruik word. Vir verdere inligting raadpleeg u veearts.

AANBIEDING
200 mℓ, 1 ℓ, 5 ℓ 10 ℓ HDPE-houers met skroefprop.

REGISTRASIEHOUER
Cooper Veterinary Products (Pty) Ltd.
Spartanweg 20, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Faks: +27 (0) 11 392 3158

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET
Desember 2002.