TRAMISOL®

Roundworm remedy for cattle, sheep, goats and ostriches.

FOR ANIMAL USE ONLY                                                   

TRAMISOL®                 3
Reg. No. G0805 (Act 36/1947)
Namibia Reg. No. V03/18.1.4/427 NS0

INDICATIONS
Roundworm remedy for cattle, sheep, goats and ostriches.

COMPOSITION

Levamisole hydrochloride 2,5 % m/v.

CAUTION

STORAGE

Store in a cool, dry place.

WARNINGS

 • Withdrawal period: Do not slaughter animals for human consumption within 7 days of last treatment.
 • No worm remedy, not even Tramisol®, should be dosed to sheep and goats that have not been immunised against pulpy kidney (enterotoxae­mia).
 • Dispose of empty containers according to local waste disposal regulations and do not reuse for any other purpose.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of rea­sons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED

Tramisol® DOES NOT STAIN WOOL OR MOHAIR.

 • Dosage

Sheep and goats:    3 mℓ/10 kg body mass.

Cattle:                    15 mℓ/50 kg body mass.

Ostriches:               12 mℓ/10 kg body mass.

 • Dosage rates
Body mass (kg)Dose (mℓ)No. of doses in pack
200 m1 5 10
10 20 30 40 50 1003 6 9 12 15 3066 33 22 16 13 6333 166 111 83 66 331 666 833 555 416 333 1663 333 1 666 1 111 833 666 333

 Imidothiazole

 • Efficacy
ROUNDWORMSSheep and goatsCattleOstriches
ImmatureAdultImmatureAdultImmatureAdult
Wireworm****  
Brown stomach worm****    
Long-necked bankrupt worm**    
Large-mouthed bowel worm**    
Nodular worm*****  
Lungworm*****   
Hookworm** *  
Bankrupt worm (Trichostrongylus spp.)**    
Bankrupt worm (Cooperia spp.)  ***  
Ostrich wireworm    ***

*  Controls = > 90 % effective

** Aids in control = 60 – 89 % effective

The list contains the more important endoparasitic species. This anthelmintic may also be effective against other species. For more information consult your veterinarian.

PRESENTATION
200 mℓ, 1 ℓ, 5 ℓ 10 ℓ HDPE bottles with screw cap.

REGISTRATION HOLDER
Cooper Veterinary Products (Pty) Ltd.
20 Spartan Road, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Fax: +27 (0) 11 392 3158

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT

December 2002

SLEGS VIR DIEREGEBRUIK                                                        

TRAMISOL®                 3
Reg. Nr. G0805 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. Nr. V03/18.1.4/427 NS0

INDIKASIES

Rondewurmmiddel vir beeste, skape, bokke en volstruise.

SAMESTELLING

Levamisoolhidrochloried 2,5 % m/v.

VERSIGTIG

BERGING

Berg in ‘n koel, droë plek.

WAARSKUWINGS

 • Onttrekkingsperiode: Moenie diere 7 dae na laaste behandeling vir menslike verbruik slag nie.
 • Geen wurmmiddel, nie eens Tramisol®, moet aan skape en bokke gegee word wat nie teen bloednier geïmmuniseer is nie.
 • Doen weg met leë houers volgens plaaslike afvalbestuursregulasie en moenie vir enige ander doel hergebruik nie.
 • HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
 • Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder ‘n wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ‘n veearts en verwittig die registrasiehouer.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI

Tramisol® VLEK NIE WOL OF BOKHAAR NIE.

 • Dosis

Skape en bokke:    3 mℓ per 10 kg liggaamsmassa.

Beeste:                  15 mℓ per 50 kg liggaamsmassa.

Volstruise:             12 mℓ per 10 kg liggaamsmassa.

 • Doseringskedule
Liggaamsmassa (kg)Dosis (mℓ)Aantal dosisse per verpakking
200 m1 5 10
103663331 6663 333
206331668331 666
309221115551 111
40121683416833
50151366333666
10030633166333

 Imidotiasool

 • Doeltreffendheid
RONDEWURMSkape en BokkeBeesteVolstruise
OnvolwasseVolwasseOnvolwasseVolwasseOnvolwasseVolwasse
Haarwurm****  
Bruinmaagwurm****    
Langnekbankrotwurm**    
Grootbekwurm**    
Knoppieswurm*****  
Longwurm*****   
Haakwurm** *  
Bankrotwurm (Trichostrongylus spp.)**    
Bankrotwurm (Cooperia spp.)  ***  
Volstruishaarwurm    ***

*         Beheer = > 90 % effektief

**       Hulpmiddel in beheer = 60 – 89 % effektief

Hierdie lys bevat die meer belangrike endoparasitiese spesies. Dit kan ook effektief teen ander spesies gebruik word. Vir verdere inligting raadpleeg u veearts.

AANBIEDING

200 mℓ, 1 ℓ, 5 ℓ 10 ℓ HDPE-houers met skroefprop.

REGISTRASIEHOUER
Cooper Veterinary Products (Pty) Ltd.
Spartanweg 20, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Faks: +27 (0) 11 392 3158

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET

Desember 2002.