Tramisol® Plus

Roundworm- and liver fluke remedy for cattle, sheep and goats as well as a nasal worm remedy for sheep and goats.

FOR ANIMAL USE ONLY                                                   

TRAMISOL® PLUS                
Reg. No. G1830 (Act 36/1947)
Namibia Reg. No. V03/18.1.8/421 NS0

INDICATIONS
Roundworm- and liver fluke remedy for cattle, sheep and goats as well as a nasal worm remedy for sheep and goats.

COMPOSITION
Levamisole hydrochloride*     2,5 % m/v
Rafoxanide**                            2,5 % m/v

3* Imidothiazole
4** Salicylanilide

CAUTION

STORAGE
Store in a cool, dry place.

WARNINGS

 • Withdrawal period: Do not slaughter animals for human consumption within 28 days of dosing.  Do not dose lactating animals whose milk or milk products are intended for human consumption. Milk from treated animals must not be used for human consumption.
 • Care must be taken in calculating the correct dosage rate as overdoses may lead to toxicity.
 • Always ensure that all drenching procedures are carefully carried out. Care should be exercised in the dosing and handling of animals.
 • No worm remedy, not even Tramisol® Plus, should be dosed to sheep and goats that have not been immunised against pulpy kidney (enterotoxaemia).
 • In case of poisoning call a doctor and make this information available.
 • Destroy empty containers according to local waste disposal regulations and do not reuse for any other purpose.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this product has been extensively tested under a large variety of conditions, fail­ure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED
Shake well before use.
Do not treat animals more frequently than every 3 weeks.

Dosage
Sheep and goats: 3 mℓ/10 kg body mass.  
Cattle: 15 mℓ/50 kg body mass.
Example: Cattle, sheep and goats

Efficacy

*  Controls = > 90 % effective
** Aids in control = 60 – 89 % effective

The list contains the more important endoparasitic species.  This anthelmintic may also be effective against other species. For more information consult your veterinarian.

PRESENTATION
200 mℓ, 1 ℓ, 5 ℓ and 10 ℓ HDPE bottles.

REGISTRATION HOLDER
Cooper Veterinary Products (Pty) Ltd.
20 Spartan Road, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Fax: +27 (0) 11 392 3158

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT
December 2002

SLEGS VIR DIEREGEBRUIK                                              

TRAMISOL® PLUS                 
Reg. Nr. G1830 (Wet 36/1947)
Namibia Reg. Nr. V03/18.1.8/421NS0

INDIKASIES
Ronde- en lewerslakwurmmiddel vir beeste, skape en bokke asook ‘n neuswurmmiddel in skape en bokke.

SAMESTELLING
Levamisoolhidrochloried*       2,5 % m/v
Rafoksanied**                          2,5 % m/v

3* Imidotiasool
4** Salisielanilied

VERSIGTIG

BERGING
Berg in ‘n koel droë plek.

WAARSKUWINGS

 • Onttrekkingsperiode: Moenie diere binne 28 dae na dosering vir menslike verbruik slag nie. Moenie lakterende diere waarvan die melk of melkprodukte vir menslike verbruik bestem is, doseer nie. Melk van behandelde diere moenie vir menslike verbruik gebruik word nie.
 • Dosis moet noukeurig bereken word, aangesien oordosering tot vergiftiging mag lei.
 • Verseker altyd dat alle doserings versigtig uitgevoer word. Sorg moet gedra word in die dosering en hantering van alle diere.
 • Geen wurmmiddel, nie eens Tramisol® Plus, moet gegee word aan skape en bokke wat nie teen bloednier geïmmuniseer is nie.
 • In geval van vergiftiging raadpleeg ‘n dokter en maak hierdie inligting beskikbaar.
 • Doen weg met leë houers volgens plaaslike afvalbestuursregulasies en moenie vir enige ander doeleindes hergebruik nie.
 • HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
 • Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder ‘n wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ‘n veearts en verwittig die registrasiehouer.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI
SKUD DEEGLIK VOOR GEBRUIK.
Diere moenie meer dikwels as elke 3 weke behandel word nie.

Dosis
Skape en bokke:  3 mℓ per 10 kg liggaamsmassa. 
Beeste: 15 mℓ per 50 kg liggaamsmassa.
Voorbeeld:  Beeste, skape en bokke

Doeltreffendheid

*         Beheer = > 90 % effektief
**       Hulpmiddel in beheer = 60 – 89 % effektief

Hierdie lys bevat die meer belangrike endoparasitiese spesies.  Dit kan ook effektief teen ander spesies gebruik word. Vir verdere inligting raadpleeg u veearts.

AANBIEDING
200 mℓ, 1 ℓ, 5 ℓ en 10 ℓ HDPE-bottels.

REGISTRASIEHOUER
Cooper Veterinary Products (Pty) Ltd.
20 Spartanweg, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Faks: +27 (0) 11 392 3158

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET
Desember 2002