Sponsvax®

For the immunisation of cattle, sheep and goats against black quarter (Quarter Evil).

FOR ANIMAL USE ONLY

SPONSVAX®
Reg. No. G2063 (Act 36/1947)
Namibia Reg. No. V95/24.4/496 NS0

INDICATIONS
For the immunisation of cattle, sheep and goats against black quarter (quarter evil).

COMPOSITION
Contains inactivated alum-precipitated Clostridium chauvoei vaccine.

STORAGE

 • Store between 2 ºC and 8 ºC.
 • Do not freeze.
 • Protect from light.

WARNINGS

 • The inoculation of animals late in pregnancy should be avoided unless there is a serious risk of disease.
 • As with all vaccines occasional hypersensitivity reactions may occur. In such cases appropriate treatment such as adrenaline and/or antihistamines should be administered without delay.
 • Usually no marked reaction follows vaccination although a transient swelling may appear at the site of inoculation and an animal may show a rise of temperature for 1 or 2 days.
 • Dispose of any unused vaccine as well as all empty vaccine containers and vaccination equipment according to local waste disposal regulations.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this vaccine has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

Note: Although Clostridium chauvoei is the most common cause of black quarter (Quarter Evil), other clostridia (C. septicum and C. novyi) can cause a similar condition. If problems are encountered in vaccinated animals a veterinarian should be consulted so that a definite diagnosis can be made.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED
Shake well before and during use.

DOSAGE
Administration by subcutaneous injection only.
Cattle: 2 mℓ subcutaneously
Sheep: 1 mℓ subcutaneously
Goats: 1 mℓ subcutaneously, in the loose skin under the tail.

Cattle
Cattle should first be vaccinated between 3 and 6 months of age. Two subcutaneous injections of 2 mℓ each must be administered at an interval of 4 weeks and an annual booster injection should be given until the animals are 3 years old.
In areas where animals are likely to be subjected to continued exposure to infection, vaccination every 6 months may be advisable.
Under normal conditions, annual revaccination will usually suffice.
A separate sterile needle must be used for each animal, especially during an active outbreak. If this is not done, cross infection can occur from an animal which is in the incubation stage of the disease and the whole herd may become infected.
Care should also be taken not to inject the vaccine intramuscularly.

Sheep
Sheep should first be vaccinated at 2 months of age. Two subcutaneous injections of 1 mℓ each must be administered at an interval of 4 weeks and an annual booster thereafter.
In areas where the practice is to vaccinate lambs younger than 2 months, a second booster vaccination will be required 3 to 4 weeks later.
Annual vaccination should be given 4 to 6 weeks before any operation likely to produce wounds (lambing, tail docking, castration, shearing, etc.).

Goats
These are similar to those for sheep, however, consultation with a veterinarian is advisable before vaccination.
Goats should be vaccinated in the loose skin under the tail. Do not vaccinate goats in the neck.

PRESENTATION
Sponsvax® is a colourless liquid with an off-white precipitate which resuspends on shaking.
100 mℓ Polipropylene containers capped with synthetic rubber stoppers and aluminium seals. (Cattle 50 doses and sheep/goats 100 doses.)

REGISTRATION HOLDER
Intervet South Africa (Pty) Ltd.
20 Spartan Road, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Fax: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

MANUFACTURER
Prondil S.A
Barros Arana 5402
Montevideo, Uruguay

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT
1 November 2016

SLEGS VIR DIEREGEBRUIK

SPONSVAX®
Reg. Nr. G2063 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. Nr. V95/24.4/496 NS0

INDIKASIES
Vir die immunisering van beeste, skape en bokke teen sponssiekte.

SAMESTELLING
Bevat geïnaktiveerde aluin-gepresipiteerde Clostridium chauvoei entstof.

BERGING

 • Berg tussen 2 ºC en 8 ºC.
 • Moenie vries nie.
 • Beskerm teen lig.

WAARSKUWINGS

 • Die inenting van diere gedurende laat dragtigheid moet vermy word tensy daar ‘n ernstige risiko van die siekte is.
 • Soos met alle entstowwe mag hipersensitiwiteitsreaksies soms voorkom. In so geval moet adrenalien en/of antihistamiene sonder versuim toegedien word.
 • Gewoonlik is daar geen opmerkbare reaksie na inenting nie alhoewel ‘n tydelike swelsel by die plek van inenting kan voorkom en die dier se temperatuur mag vir 1 tot 2 dae styg.
 • Vernietig enige ongebruikte entstof asook alle leë entstofhouers en entstoftoerusting in ooreenkoms met plaaslike afvalbeheerregulasies.
 • HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
 • Alhoewel hierdie entstof breedvoerig onder ‘n wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ‘n veearts en verwittig die registrasiehouer.

Nota:   Alhoewel Clostridium chauvoei die mees algemene oorsaak van sponssiekte is kan ander klostridia (C. septicum en C. novyi) soortgelyke toestande veroorsaak. As probleme ondervind word in diere wat geënt is moet ‘n veearts geraadpleeg word om ‘n positiewe diagnose te maak.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI
Skud goed voor en gedurende gebruik.

DOSIS
Toediening deur onderhuidse inspuiting alleenlik.
Beeste: 2 mℓ onderhuids
Skape: 1 mℓ onderhuids
Bokke: 1 mℓ onderhuids in die los vel onder die stert.

Beeste
Beeste behoort eers tussen ’n ouderdom van 3 en 6 maande ingeënt te word. Twee onderhuidse inspuitings van 2 mℓ elk moet toegedien word met ‘n tussenpose van 4 weke en ‘n jaarlikse skraagdosis moet tot 3 jarige ouderdom toegedien word.
In gebiede waar diere waarskynlik onderworpe gaan wees aan voortdurende blootstelling aan infeksie, is dit raadsaam om elke 6 maande in te ent.
Onder normale omstandighede is ‘n jaarlikse herinenting gewoonlik voldoende.
‘n Aparte steriele naald moet vir elke dier gebruik word, veral gedurende ‘n werklike uitbraak. As dit nie toegepas word nie, kan kruisbesmetting deur ‘n dier wat in die inkubasie stadium van die siekte is, plaasvind en die hele kudde kan aangetas word.
Sorg moet ook geneem word om nie die entstof binnespiers in te spuit nie.

Skape
Skape behoort eers teen ’n ouderdom van 2 maande ingeënt te word. Twee onderhuidse inspuitings van 1 mℓ elk moet toegedien word met ‘n tussenpose van 4 weke en ‘n jaarlikse skraagdosis daarna.
In gebiede waar dit praktyk is om lammers jonger as 2 maande te ent, moet ‘n tweede dosis 3 tot 4 weke later toegedien word.
Jaarlikse inenting behoort toegedien te word 4 tot 6 weke voor enige operasie wat moontlik wonde kan veroorsaak (lam, stert afsny, kastrasie, skeer, ens.).

Bokke
Soortgelyk aan diè vir skape, alhowel dit aanbeveel word dat ‘n veearts geraadpleeg word voor inenting. Bokke moet in die los vel onder die stert gespuit word. Moenie bokke in die nek inent nie.

AANBIEDING
Sponsvax® is ‘n kleurlose vloeistof met ’n naas-wit presipitaat wat maklik opskud.
100 mℓ polipropileen houers met sintetiese rubber proppies en aluminium seëls. (Beeste 50 dosisse en skape/bokke 100 dosisse)

REGISTRASIEHOUER
Intervet South Africa (Pty) Ltd.
Spartanweg 20, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Faks: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

VERVAARDIGER
Prondil S.A
Barros Arana 5402
Montevideo, Uruguay

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET
1 November 2016