Solution® 3,5% L.A.

SOLUTION® 3,5 % L.A. is an antiparasitic remedy for cattle and sheep.

FOR ANIMAL USE ONLY

SOLUTION® 3,5% L.A.
Reg. No. G3689 (Act 36/1947)
Namibia Reg. No. V06/18.1.2/651 NS0

INDICATIONS
An antiparasitic remedy for cattle and sheep.

COMPOSITION
Contains ivermectin* 2,25 % m/v and abamectin* 1,25 % m/v.

1* Macrocyclic Lactone

CAUTION

STORAGE

 • Store in a cool, dry place at or below 25 °C. 
 • Protect from exposure to direct sunlight and moisture.

WARNINGS

 • Withdrawal period:
  • Cattle must not be slaughtered for human consumption within 120 days of last treatment.
  • Sheep must not be slaughtered for human consumption within 70 days of last treatment.
 • Do not use in dairy cattle.
 • Do not administer to calves less than 16 weeks of age.
 • Can safely be used in lambs weighing 10 kg or more.
 • Do not administer intravenously or intramuscularly.
 • Dispose of empty containers according to local waste disposal regulations and do not reuse for any other purpose.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

PRECAUTIONS

 • Vaccination of cattle against Clostridium infections (e.g. black quarter) prior to the treatment with Solution® 3,5% L.A. is recommended.
 • Sheep should be vaccinated against pulpy kidney (enterotoxemia) before treatment.
 • Do not smoke or eat while handling the product.
 • Wash hands after use.
 • Store bottle in carton to protect from light.

N.B.: Transitory discomfort has been observed in some animals following subcutaneous administration. A low incidence of soft tissue swelling may be observed at the injection site. These reactions are normal and usually resolve without treatment. Consult your veterinarian if swelling persists.

ENVIRONMENTAL SAFETY
Studies indicate that when ivermectin comes in contact with the soil, it readily and tightly binds to the soil and becomes inactive over time. Drug containers and any residual content should be disposed of safely in accordance with local waste disposal regulations as free ivermectin may adversely affect fish and certain waterborne organisms.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED
Solution® 3,5% L.A. should be given subcutaneously as a single dose at the recommended dosage level of 1 mℓ per 50 kg body mass (450 µg ivermectin per kg body mass and 250 µg abamectin per kg body mass).
Use sterile equipment and follow aseptic procedures. Do not dilute or mix with any other product.
Use a sterile needle for each animal to be injected.

Dosage table:

EFFICACY

Roundworm species

* Controls (> 90 % effective)
# Period between treatment and reinfestation

Tick species

* (> 90 % effective)

Ectoparasitic mite species

Kills sheep scab mites and controls an outbreak with a single injection.
Sheep scab is a notifiable disease, contact the State Veterinarian.
** All sheep that are injected must be marked to ensure all sheep have been injected.

PRESENTATION
50 mℓ, 500 mℓ and 1 000 mℓ vials. 
The vials are natural polyethylene vials for injection closed with cylindrical bromobutyl rubber stoppers held in place with aluminium flip-off seals packaged in a carton outer container or amber glass vials with a bromobutyl rubber stopper held in place with an aluminium flip-off seal, fitted in a polyethylene cover and packaged in a carton outer container

REGISTRATION HOLDER
Intervet South Africa (Pty) Ltd.
20 Spartan Road, Spartan 
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300 
Fax: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

MANUFACTURER
Burchem Research (Pty) Ltd.
54 Electron Avenue
Isando

DATE OF PUBLICATION OF PACKAGE INSERT
24 April 2018

SLEGS VIR DIEREGEBRUIK

SOLUTION® 3,5% L.A.
Reg. Nr. G3689 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. Nr. V06/18.1.2/651 NS0

INDIKASIES
‘n Antiparasitiese middel vir beeste en skape.

SAMESTELLING
Bevat ivermektien* 2,25 % m/v en abamektien* 1,25 % m/v.

1* Makrosikliese laktoon

VERSIGTIG

BERGING

 • Berg in ʼn koel, droë plek teen of benede 25 °C. 
 • Beskerm teen direkte sonlig en blootstelling aan vog.

WAARSKUWINGS

 • Onttrekkingsperiode:
  • Beeste moet nie binne 120 dae na behandeling, vir menslike gebruik geslag word nie.
  • Skape moet nie binne 70 dae na behandeling, vir menslike gebruik geslag word nie.
 • Moet nie in melkbeeste gebruik nie.
 • Moet nie aan kalwers jonger as 16 weke toedien nie.
 • Dit is veilig om aan lammers wat 10 kg of meer weeg, toe te dien.
 • Moet nie binneaars of binnespiers toedien nie.
 • Doen weg met leë houers volgens plaaslike afvalbestuursregulasies en moenie hergebruik vir enige ander doeleindes nie. 
 • HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE. 
 • Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder ʼn wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ʼn veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMAATREëLS

 • Inenting van beeste teen Klostridiale-infeksies (bv. sponssiekte) word aanbeveel voor behandeling met Solution® 3,5% L.A.
 • Skape behoort teen bloednier (enterotoksemie) geënt te word voor behandeling.
 • Moet nie rook of eet tydens die hantering van hierdie produk nie.
 • Was hande na gebruik van die produk.
 • Moet nie leë bottels hergebruik nie.
 • Bewaar bottels in ‘n kartonhouer om dit teen lig te beskerm.

L.W.: Verbygaande ongemak en lae voorkoms van sagteweefselswelling is al by die inspuitingsplek opgemerk. Hierdie simptome is normaal en verdwyn gewoonlik sonder behandeling. Raadpleeg u veearts indien die swelling nie verdwyn nie.

OMGEWINGSVEILIGHEID
Studies toon dat wanneer ivermektien met grond in aanraking kom, dit geredelik en dig met die grond bind en met verloop van tyd onaktief raak. Doen weg met leë houers volgens plaaslike afvalbestuursregulasies. Waak teen besoedeling van waterbronne omdat vrye ivermektien skadelik vir visse en waterorganismes kan wees.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI
Solution® 3,5% L.A. moet as ʼn enkeldosis, onderhuids toegedien word, teen die aanbevole dosis van 1 mℓ per 50 kg liggaamsmassa (450 µg ivermektien per kg liggaamsmassa en 250 µg abamektien per kg liggaamsmassa).
Gebruik steriele toerusting en volg normale aseptiese prosedures. Moet nie verdun of met enige ander stof meng nie.
Gebruik ’n steriele naald vir elke dier wat ingespuit moet word.

Doseringstabel:

DOELTREFFENDHEID
Rondewurmspesies

*  Beheer (> 90 % effektief)
#  Tydperk tussen behandeling en herinfestasie

Bosluisspesies

*  (> 90 % effektief)

Ektoparasitiese mytspesies

Dood skaapbrandsiektemyte en beheer ’n uitbraak met ’n enkele inspuiting.
Skaapbrandsiekte is ‘n aanmeldbare toestand, kontak u Staatsveearts.
** Elke skaap moet gemerk word om seker te maak dat alle skape ingespuit word.

AANBIEDING
50 mℓ en 500 mℓ flessies.  
Amber gekleurde glasflessies met ’n bromobutielrubberstopper wat in plek gehou word met aluminium verseëlde proppe, toegerus in ‘n poliëtileenhouer en verpak in ‘n kartonboks.

REGISTRASIEHOUER
Intervet South Africa (Pty) Ltd.
Spartanweg 20, Spartan 
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300 
Faks: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

VERVAARDIGER
Burchem Research (Pty) Ltd.
54 Electron Avenue
Isando

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET
24 April 2018