REGUMATE® PORCINE

For the synchronisation of oestrus in sexually mature gilts intended for breeding.

FOR USE IN PIGS ONLY

REGUMATE® PORCINE

Reg. No. G1533 (Act 36/1947)

Namibia Reg. No. V04/11.2.3/769 NS0

INDICATIONS

For the synchronisation of oestrus in sexually mature gilts intended for breeding.

COMPOSITION

Contains 0,4 % m/v altrenogest in an oily suspension.

CAUTION

STORAGE

 • Store at room temperature (25 °C). 
 • Protect from direct sunlight.
 • Once broached, use within 30 days.

WARNINGS 

 • Withdrawal period: Meat and offal: 9 days.
 • Do not administer to male animals, pregnant sows or those with uterine infections.
 • Store away from food and feed.
 • Dispose of any empty containers according to local waste disposal regulations and do not reuse for any other purpose.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND UNINFORMED PERSONS.
 • Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

PRECAUTIONS

 • Impervious gloves and suitable protective clothing should be worn when handling Regumate® Porcine.
 • Wash hands after use and before meals.
 • Do not eat, drink or smoke while handling the product.
 • Care must be taken to avoid contact between the product and women of childbearing age.
 • It is recommended that such women not be associated with the use of the product.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED

 • For use on cycling nulliparous gilts for the synchronisation of oestrus. 
 • When pressed and released the metering valve delivers one 5 mℓ dose (= 20 mg Altrenogest).

Gilts 

 • One dose of 5 mℓ per gilt per day for 18 consecutive days given orally with feed for immediate consumption.               

Administration 

 1. Never shake the canister before using.
 2. Avoid holding container at angle greater than 30 degrees. Do not invert container.
 3. Remove the plastic safety strip on the neck of the canister.
 4. Press the button. Wait 2 seconds. Release the button.
 5. Wait 2 seconds before dispensing the next dose.

PRESENTATION

Pressurised aluminium 360 mℓ or 1 ℓ container fitted with a metered dosing valve, packed in a cardboard box.

REGISTRATION HOLDER

Intervet South Africa (Pty) Ltd.
20 Spartan Road
Spartan, 1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Fax: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

MANUFACTURER

Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons, 27460,
Igoville, France

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT

20 May 2019

SLEGS VIR GEBRUIK IN VARKE

REGUMATE® PORCINE

Reg. Nr. G1533 (Wet 36/1947)

Namibië Reg. Nr. V04/11.2.3/769 NS0

INDIKASIES 

Vir estrus-sinkronisasie van geslagsrype jong sôe waarmee geteël gaan word.        

SAMESTELLING

Bevat 0,4 % m/v altrenogest in ʼn olie suspensie.

VERSIGTIG

BERGING

 • Berg teen kamertemperatuur (25 °C). 
 • Beskerm teen direkte sonlig.
 • Gebruik binne 30 dae nadat die houer vir die eerste keer oopgemaak is.

WAARSKUWINGS

 • Onttrekkingsperiode: Vleis en afval: 9 dae.
 • Moet nie toedien aan bere, dragtige sôe of sôe met baarmoederontsteking nie.
 • Bêre weg van voedsel en voer.
 • Doen weg met leë houers volgens plaaslike afvalbestuursregulasies en moenie hergebruik vir enige ander doeleindes nie.
 • HOU BUITE DIE BEREIK VAN KINDERS EN ONINGELIGTE PERSONE.
 • Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder ʼn wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ʼn veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMAATREëLS

 • Ondeurdringbare handskoene en geskikte beskermende klere moet gedra word wanneer Regumate® Porcine hanteer word.
 • Was hande na gebruik en voor maaltye.
 • Moet nie eet, drink of rook terwyl die produk hanteer word nie.
 • Sorg dat vroue en meisies van vrugbare ouderdom kontak met die produk vermy.
 • Dit word voorgestel dat hierdie vroue glad nie met die produk werk nie.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI

 • Vir die gebruik in sikliese jong sôe  wat nog nie gejong het nie, ten einde hulle te sinkroniseer.
 • Die maatklep lewer een 5 mℓ dosis (= 20 mg Altrenogest) wanneer dit ingedruk en uitgelaat word.

Jong sôe

 • Een dosis van 5 mℓ per sog per dag vir 18 opeenvolgende dae. Toediening geskied oraal met voer vir onmiddellike inname.               

Toediening

 1. Moet nooit die blik skud voor gebruik nie.
 2. Moenie die blik teen ʼn hoek groter as 30 grade hou nie. Moenie die blik omdraai                 nie.
 3. Verwyder die plastiese veiligheidstreep op die nek van die blik.
 4. Druk die knoppie. Wag 2 sekondes. Los die knoppie.
 5. Wag 2 sekondes voor die volgende dosis uitgedeel is.

AANBIEDING   

Hoëdruk  aluminiumhouer 360 mℓ of 1 ℓ toegerus met ‘n afmetings doserings klep verpak in ‘n kartonhouer.

REGISTRASIEHOUER    

Intervet South Africa (Pty) Ltd.
Spartanweg 20
Spartan, 1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Faks: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

VERVAARDIGER

Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons, 27460,
Igoville, France

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN VOUBILJET 

20 May 2019