Panacur® BS

Anthelmintic for cattle, sheep, goats, horses and ostriches. A roundworm remedy for cattle, horses and ostriches. A roundworm, lungworm and milk tapeworm remedy for sheep and goats.

FOR ANIMAL USE ONLY

PANACUR® BS
Reg. No. G1481 (Act 36/1947)
Namibia Reg. No. V03/18.1.1/655 NS0

INDICATION

 • A Roundworm and lungworm remedy for cattle.
 • A Roundworm, lungworm and milk tapeworm remedy for sheep and goats.
 • A Roundworm remedy for horses and ostriches.

CAUTION

COMPOSITION
Contains: Fenbendazole 5 % m/v 

2* Benzimidazole

STORAGE
Store in a cool, dry place.

WARNINGS

 • Withdrawal periods:
 • Cattle:
  • Meat – 7 days
  • Milk – 3 days
 • Sheep & Goats:
  • Meat – 14 days
  • Milk – 4 days
 • Ostriches:           
  • Meat – 7 Days
 • Do not mix or dilute with any unspecified substance.
 • Sheep must be inoculated against pulpy kidney (enterotoxemia) before dosing.
 • Keep away from foodstuffs.
 • Destroy empty containers according to local waste disposal regulations and do not reuse for any other purpose.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED

 • Shake well before use.
 • Ready-to-use.

1. CATTLE & HORSES
Dosage Rate
Cattle: Dose 5 mg/kg body mass i.e. 1 mℓ/10 kg body mass 
Horses: Dose 10 mg/kg body mass i.e. 2 mℓ/10 kg body mass

Dosage Table

Panacur® BS can be safely used in all classes of stock and horses.

Efficacy In Cattle at 5 mg fenbendazole/kg body mass.

Explanation
* Controls (≥ 90 % effective)
** Aids in the control (60 to 89 % effective)

Efficacy In Horses at 10 mg fenbendazole/kg body mass.

Panacur® BS at the recommended dose is highly effective against the following roundworm species:

 1. Bloodworm (large strongyles)
 2. Redworm (small strongyles)
 3. Whipworms (pinworm)
 4. Ascarids
 5. Stomach worm (Habronema majus)

The list contains the more important endoparasite species. This anthelmintic may also be effective against other species. For more information consult your veterinarian.

2. SHEEP & GOATS
Dosage Rate

 • For round- and lungworm dose at 5 mg/kg body mass i.e. 1 mℓ/10 kg body mass.
 • For round-, lung- and milk tapeworm dose at 10 mg/kg body mass i.e. 1 mℓ/5 kg body mass.
 • Double the dosage and halve the number of doses per pack when treating for milk tapeworm.

Dosage Table

Panacur® BS can be used safely in rams and ewes before and after mating, pregnant ewes, young lambs, old and debilitated animals. Safe even at 50 times the recommended dose. Does not stain wool or mohair. Kills worm eggs present in the animal at dosing. 

Efficacy in Sheep and Goats

Roundworms at 5 mg fenbendazole/kg body mass.

Explanation
* Controls (≥ 90 % effective)
** Aids in the control (60 to 89 % effective)
‡ Except resistant strains

Tapeworms at 10 mg fenbendazole/kg body mass.

Explanation
CLASS 1: 100 % effective in at least 80 % of the treated flock
CLASS 2: 100 % effective in at least 60 % of the treated flock
CLASS 3: 100 % effective in at least 50 % of the treated flock
CLASS 4: Ineffective

The list contains the more important endoparasite species. This anthelmintic may also be effective against other species. For more information consult your veterinarian.

3. OSTRICHES
Dosage Rate

 • Dose 1,5 mℓ/5 kg body mass.

Dosage Table

Efficacy in Ostriches

* Controls (≥ 90 % effective)

Panacur® BS is safe for mature ostriches and ostrich chicks. The list contains the more important endoparasite species. This anthelmintic may also be effective against other species. For more information consult your veterinarian.

PRESENTATION
200 mℓ, 1 ℓ, 5 ℓ and 10 ℓ unfluorinated plastic bottles, sealed with an EXPE lined cap.

REGISTRATION HOLDER
Intervet South Africa (Pty) Ltd.
20 Spartan Road, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Fax: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

MANUFACTURER
Burchem Research (Pty) Ltd.
54 Electron Rd, Kempton Park
1619, South Africa

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT
5 February 2018

SLEGS VIR DIEREGEBRUIK

PANACUR® BS
Reg. Nr. G1481 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. Nr. V03/18.1.1/655 NS0

INDIKASIE

 • ‘n Ronde- en Longwurmmiddel vir beeste.
 • ‘n Ronde-, Long- en Melklintwurmmiddel vir skape en bokke.
 • ‘n Rondewurmmiddel vir perde en volstruise.

VERSIGTIG

SAMESTELLING
Bevat: Fenbendasool 5 % m/v 

2* Bensimidasool

BERGING
Bewaar in a koel, droë plek.

WAARSKUWINGS

 • Onttrekkingsperiodes:
 • Beeste:
  • Vleis – 7 dae
  • Melk – 3 dae
 • Skape & Bokke:
  • Vleis – 14 dae
  • Melk – 4 dae
 • Volstruise:
  • Vleis – 7 dae
 • Moenie met enige ongespesifiseerde middel gemeng of verdun word nie.
 • Skape moet voor dosering teen bloednier (enterotoksemie) ingeënt word.
 • Hou weg van voedsel.
 • Doen weg met enige leë houers volgens plaaslike afvalbestuursregulasies en moenie vir enige ander doeleinde hergebruik nie.
 • HOU BUITE DIE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
 • Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder ’n wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ’n veearts en verwittig die registrasiehouer.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI

 • Skud goed voor gebruik.
 • Gereed-vir-gebruik.

1. BEESTE & PERDE
Dosis
Beeste: Doseer 5 mg/kg liggaamsmassa, m.a.w. 1 mℓ/10 kg liggaamsmassa.
Perde: Doseer 10 mg/kg liggaamsmassa, m.a.w. 2 mℓ/10 kg liggaamsmassa.

Doseringstabel

Panacur® BS kan met veiligheid by alle klasse van vee en perde gebruik word.

Doeltreffendheid in Beeste teen 5 mg fenbendasool/kg liggaamsmassa

Verduideliking
* Beheer (≥ 90 % effektief)
** Help in die beheer (60 tot 89 % effektief)

Doeltreffendheid In Perde teen 10 mg fenbendasool/kg liggaamsmassa

Panacur® BS teen die aanbevole dosis is hoogs effektief teen die volgende rondewurmspesies:

 • Bloedwurms (groot strongiele)
 • Rooiwurm (klein strongiele)
 • Sambokwurm
 • Spoelwurm
 • Maagwurm (Habronema majus)

Hierdie lys bevat die belangrikste endoparasitiese spesies. Hierdie wurmmiddel kan ook effektief wees teen ander spesies. Vir meer inligting raadpleeg u veearts.

2. SKAPE & BOKKE
Dosis

 • Vir ronde- en longwurm doseer teen 5 mg/kg liggaamsmassa m.a.w. 1 mℓ/10 kg liggaamsmassa.
 • Vir ronde-, long- en melklintwurm doseer teen 10 mg/kg liggaamsmassa m.a.w. 1 mℓ/5 kg liggaamsmassa.
 • Verdubbel die dosisse en halveer die aantal dosisse per verpakking vir behandeling van melklintwurm.

Doseringstabel

Panacur® BS kan met veiligheid by ramme en ooie voor en na paring, dragtige ooie, jong lammers, oud en verswakte diere gebruik word. Veilig selfs teen 50 maal die aanbevole dosis. Sal nie wol of sybokhaar vlek nie. Dood wurmeiers wat tydens dosering in die dier aanwesig is.

Doeltreffendheid In Skape en Bokke

Rondewurms  teen 5 mg fenbendasool/kg liggaamsmassa

Verduideliking
* Beheer (≥ 90 % effektief)
** Help in die beheer (60 tot 89 % effektief)
‡ Behalwe weerstandbiedende stamme

Lintwurms teen 10 mg fenbendasool/kg liggaamsmassa

Verduideliking
KLAS 1: 100 % effektief in minstens 80 % van die behandelde trop
KLAS 2: 100 % effektief in minstens 60 % van die behandelde trop
KLAS 3: 100 % effektief in minstens 50 % van die behandelde trop
KLAS 4: Oneffektief

Hierdie lys bevat die belangrikste endoparasitiese spesies. Hierdie wurmmiddel kan ook effektief wees teen ander spesies. Vir meer inligting raadpleeg jou veearts.

3. VOLSTRUISE
Dosis

 • Doseer 1,5 mℓ/5 kg liggaamsmassa.

Doseringstabel

Doeltreffendheid in Volstruise

* Beheer (≥ 90 % effektief)

Panacur® BS is veilig vir volwasse volstruise en volstruiskuikens. Hierdie wurmmiddel kan ook effektief wees teen ander spesies. Vir meer inligting raadpleeg jou veearts.

AANBIEDING
200 mℓ, 1 ℓ, 5 ℓ en 10 ℓ ongefloreerde plastiekbottels, verseël met ‘n EXPE-gevoerde doppie.

REGISTRASIEHOUER
Intervet South Africa (Pty) Ltd.
Spartanweg 20, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Faks: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

VERVAARDIGER
Burchem Research (Pty) Ltd.
54 Electron Rd, Kempton Park
1619, South Africa

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET
5 Februarie 2018