Oviguard

Oviguard is used for vaccination of healthy sheep and goats as an aid in preventing pneumonic pasteurellosis caused by Mannheimia haemolytica and pulpy kidney caused by Clostridium perfringens Type D

FOR ANIMAL USE ONLY

OVIGUARD
Reg. No. G4257 (Act 36/1947)

INDICATIONS
Oviguard is used for vaccination of healthy sheep and goats as an aid in preventing pneumonic pasteurellosis caused by Mannheimia haemolytica and pulpy kidney caused by Clostridium perfringens Type D. Oviguard is safe in pregnant animals and maternal antibodies are transferred to newborns through the intake of immune colostrum within 48 hours after birth.

COMPOSITION
Alum-precipitated suspensions of M. haemolytica (leukotoxin) with inactivated C. perfringens Type D (epsilon toxoid) for use in sheep and goats.

STORAGE

 • Store in a cool place between 2 °C and 8 °C.
 • Do not freeze.
 • Protect from light.
 • Do not use Oviguard after the expiry date printed on the container.

WARNINGS

 • Withdrawal period: Animals should not be slaughtered for human consumption within 21 days of vaccination.
 • Vaccinate healthy animals only.
 • Use the entire contents of a vial once opened. Discard the empty container and any unused contents in accordance with the local waste disposal regulations.
 • Although this vaccine has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED
Shake gently and thoroughly by end over end mixing before and during use.
Use sterile needles and syringes only. Do not use chemical sterilisation as traces of disinfectant may negatively affect the vaccine.
Do not mix Oviguard with any other vaccines or substances.

DOSAGE
Administer a single 1 mℓ dose subcutaneously in healthy sheep and goats followed by a second dose 4 to 6 weeks later.
This booster vaccination is very important for the development of immunity.

PRESENTATION
Natural white, see-through, high-density polyethylene (HDPE) 20 mℓ and 100 mℓ vials closed with gold coloured aluminium combination seals.

REGISTRATION HOLDER
Cooper Veterinary Products (Pty) Ltd.
20 Spartan Road 
Spartan, 1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Fax: +27 (0) 11 392 3158
www.coopersanimalhealth.co.za

MANUFACTURER
Design Biologix CC
Building 43B, CSIR
Meiring Naude Road
Lynnwood, Pretoria, 0002

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT
01 March 2018

SLEGS VIR DIEREGEBRUIK

OVIGUARD
Reg. Nr. G4257 (Wet 36/1947)

INDIKASIES
Oviguard word gebruik vir die inenting van gesonde skape en bokke as ‘n hulpmiddel in die voorkoming van pneumoniese pasteurellose wat veroorsaak word deur Mannheimia haemolytica, sowel as bloednier veroorsaak deur Clostridium perfringens Tipe D. Oviguard is veilig vir gebruik in dragtige diere en moederteenliggaampies word binne 48 uur na geboorte oorgedra aan pasgeborenes deur die inname van kolostrum.

SAMESTELLING
Aluin-gepresipiteerde entstof van M. haemolytica leukotoksien met geïnaktiveerde C. perfringens Tipe D (epsilon toksoïed) vir gebruik in skape en bokke.

BERGING

 • Berg in ‘n yskas tussen 2 °C en 8 °C.
 • Moenie vries nie.
 • Vermy blootstelling aan hoe temperature en direkte sonlig gedurende enting.
 • Moenie Oviguard gebruik na die vervaldatum wat op die bottel gedruk is nie.

WAARSKUWINGS

 • Onttrekkingsperiode: Diere moenie binne 21 dae na enting vir menslike verbruik geslag word nie.
 • Ent slegs gesonde diere.
 • Moenie ongebruikte entstof berg vir latere gebruik nie.
 • Vernietig alle leë houers en ongebruikte vloeistof volgens plaaslike afvalbestuursregulasies.
 • HOU BUITE DIE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
 • Alhoewel hierdie entstof breedvoerig onder ‘n wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ‘n veearts en verwittig die registrasiehouer.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI
Skud liggies en deeglik deur dit end-oor-end te meng voor en tydens gebruik.
Gebruik slegs steriele naalde en spuite. Moenie chemiese sterilisasie gebruik nie, aangesien spore van ontsmettingsmiddels die entstof negatief kan beïnvloed.
Gebruik die hele inhoud van ‘n bottel wat een keer oopgemaak is. Gooi leë houers en enige ongebruikte inhoud weg volgens plaaslike afvalbestuursregulasies.
Moenie Oviguard met ander entstowwe of middels meng nie.

DOSIS
Dien ‘n enkele 1 mℓ dosis onderhuids toe in gesonde skape en bokke, gevolg deur ‘n tweede dosis 4 tot 6 weke later.
Dié skraaginenting is baie belangrik vir die ontwikkeling van immuniteit.

AANBIEDING
Natuurlike wit, deurskynende, hoëdigtheidspoliëtileen (HDPE) 20 mℓ en 100 mℓ flessies toegemaak met goudkleurige aluminium kombinasie seëls.

REGISTRASIEHOUER
Cooper Veterinary Products (Pty) Ltd.
Spartanweg 20
Spartan, 1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Faks: +27 (0) 11 392 3158
www.coopersanimalhealth.co.za

VERVAARDIGER
Design Biologix CC
Gebou 43B, CSIR
Meiring Naude Straat
Lynnwood
Pretoria, 0002

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET
01 Maart 2018