Imizol®

Imizol kills redwater (Babesiosis) and tick‑borne gallsickness (Anaplasmosis) organisms in cattle. It also prevents Asiatic redwater for up to 4 weeks and African redwater for up to 8 weeks in cattle.

IMIZOL®

Reg. No. G0831 (Act 36/1947)

Namibia Reg. No. V03/17.4.2/438 [NS0]

INDICATIONS

Imizol® kills redwater (babesiosis) and tick‑borne gallsickness (anaplasmosis) organisms in cattle. It also prevents Asiatic redwater for up to 4 weeks and African redwater for up to 8 weeks in cattle.

COMPOSITION

Contains: Imidocarb dipropionate 12 % m/v

POISONOUS

STORAGE

 • Store between 2°C to 25 °C.
 • Protect from light

WARNINGS

 • Withdrawal periods:

Milk – 6 days.

Meat – 213 days.

 • Imizol® should only be used for preventive purposes in consultation with a veterinarian who must be fully conversant with local conditions pertaining to redwater infections/control, as well as tick control for the area, farm or herd involved.
 • Imizol® is not recommended for use after the expiry date (2 years after date of manufacture) as it may be ineffective and may even be harmful to the animal.
 • Under certain circumstances of high challenge, virulent strains of Asiatic redwater cases may develop as early as 18 days after administering Imizol®.
 • Vaccine warning: After treatment with Imizol® (2,5 mℓ/100 kg body mass) cattle cannot be effectively vaccinated against Asiatic redwater for 8 weeks and against African redwater for 16 weeks.
 • Note to physician: This product in animal studies has been shown to be nephrotoxic and this should be borne in mind in the treatment of humans following accidental

injection.

 • Antidote: No specific antidotes exist. Symptomatic treatment is indicated.
 • Dispose of empty containers according to local waste disposal regulations and do not reuse for any other purpose.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this vaccine has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

PRECAUTIONS

 • Sterilise all injection apparatus and use a new clean sharp needle for each animal.
 • Swab the rubber seal of the bottle with methyl­ated spirit immediately before puncturing with a needle.
 • A swelling may occur at the injection site in some animals. These disappear without forming abscesses.
 • There may be slight salivation after treatment.
 • The dose must be administered strictly accord­ing to body mass and must not be exceeded.
 • Take care to avoid accidental injection of opera­tors.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED

Shake well before use.

RedwaterTick-borne gall sickness
Therapy (treatment)Therapy (treatment)
1 ml/100 kg body mass once only2,5 ml/100 kg body mass once only
Prophylaxis (prevention) 
2,5 ml/100 kg body mass once only 

DOSAGE

Do not repeat the dose within 4 weeks

Administration.

 • The dose rate must not be exceeded, and the treatment must not be repeated within 4 weeks. If there is no improvement within 24 hours con­sult your veterinarian.
 • Inject subcutaneously or intramuscularly only (neck region or areas of least value).
 • MUST NOT BE USED INTRAVENOUSLY.

Examples of the use of Imizol® for prevention of redwater

NB: Only on the advice and recommendation of a veterinarian for each set of circumstances.

 • Outbreak of redwater in a herd.
 • Movement of susceptible cattle into tick areas.
 • Movement of susceptible animals through a redwater area.
 • Movement of a herd of tick infested cattle into tick free country containing clean susceptible cattle.
 • Purchase of cattle of unknown origin, i.e. suscep­tible or carrier cattle.
 • Animals taken to shows or sales where there is a risk of redwater.
 • To reduce the losses from redwater in feedlot cattle on their introduction.

PRESENTATION

10 mℓ, 40 mℓ and 100 mℓ neutral amber bottles, each closed with grey bromobutyl rubber stopper, silver aluminium collar and flip-top seal covered with a green polypropylene cap.

REGISTRATION HOLDER

Intervet South Africa (Pty) Ltd.

20 Spartan Road, Spartan

1619, RSA

Tel:  + 27 (0) 11 923 9300

E-mail: msdahza@msd.com

MANUFACTURER

Vet Pharma Friesoythe GmbH                    

Sedelsberger Str 2

26169 Friesoythe

Germany

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT

9 July 2019

Zimbabwe Reg. No. 86/80.22.52/9135
Category: 802252 Babesiocides
Distribution Category: VMGD

SLEGS VIR DIEREGEBRUIK

IMIZOL®

Reg. Nr. G0831 (Wet 36/1947)

Namibië Reg. Nr. V03/17.4.2/438 NS0

INDIKASIES

Imizol® dood rooiwater (babesiose) en bosluisoorgedraagde galsiekte (anaplasmose) organismes in beeste. Dit voorkom ook Asiatiese rooiwater vir tot 4 weke en Afrika rooiwater in beeste vir tot 8 weke.

SAMESTELLING

Bevat: Imidokarbdipropionaat 12 % m/v.

GIFTIG

BERGING

 • Berg tussen 2 ºC en 25 ºC.
 • Beskerm teen lig.

WAARSKUWINGS

 • Onttrekkingsperiodes:

Melk – 6 dae.

Vleis – 213 dae.

 • Imizol® moet slegs voorkomend toegedien word in konsultasie met ‘n veearts, wat volkome vertroud is met plaaslike toestande m.b.t. rooiwaterbesmetting/beheer

asook bosluisbeheer vir die betrokke gebied, plaas of kudde.

 • Die gebruik van Imizol® na die vervaldatum (2 jaar na die datum van vervaardiging) word nie aanbeveel nie aangesien dit dan ondoeltreffend en selfs skadelik vir die dier mag wees.
 • Onder sekere omstandighede van hoë uitdaging, kan virulente stamme van Asiatiese rooiwater so vroeg soos 18 dae na toediening vanImizol® voorkom.
 • Entstof waarskuwing: Na behandeling met Imizol® (2,5 mℓ/100 kg liggaamsmassa) kan beeste nie effektief teen Asiatiese rooiwater vir 8 weke en teen Afrika rooiwater vir 16 weke, ingeënt word nie.
 • Nota aan dokter: Dierestudies het getoon dat hierdie produk nefrotoksies is en dit moet in ag geneem word by enige behandeling van persone wat per ongeluk ingespuit

word.

 • Teenmiddel: Daar bestaan geen spesifieke teenmiddel nie.

Behandel simptomaties.

 • Doen weg met leë houers volgens plaaslike afvalbestuursregulasies en moenie hergebruik vir enige ander doeleindes nie.
 • HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
 • Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder ‘n wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ‘n

veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMAATREëLS

 • Steriliseer alle inspuitingstoerusting en gebruik ‘n aparte skoon skerp naald vir elke dier.
 • Ontsmet die rubberseël van die bottel met brandspiritus voordat dit met die naald geprik word.
 • By sommige diere mag daar ‘n swelling by die inspuitingsarea voorkom. Hierdie swelling verdwyn sonder die vorming van absesse.
 • Soms mag daar ‘n ligte speekselafskeiding na behandeling voorkom.
 • Die dosis moet streng volgens liggaamsmassa toegedien word en moenie oorskry word nie.
 • Sorg moet gedra word om te verhoed dat die operateur homself per ongeluk inspuit.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI

Skud goed voor gebruik.

RooiwaterBosluisoorgedraagde galsiekte
Terapie (behandeling)Terapie (behandeling)
1 ml/100 kg liggaamsmassa dien eenmalig toe2,5 ml/100 kg liggaamsmassa dien slegs eenmalig toe
Profilakse (voorkoming) 
2,5 ml/100 kg liggaamsmassa dien slegs eenmalig toe 

DOSIS

MOENIE DOSIS BINNE 4 WEKE HERHAAL NIE.

Toediening

 • Die aanbevole dosis moet nie oorskry word nie en die behandeling moet nie binne 4 weke herhaal word nie. Indien geen verbetering binne 24 uur opgemerk word nie, moet ‘n veearts geraadpleeg word.
 • Dien slegs binnespiers of onderhuids toe (in die nekgebied of area van minder waarde).
 • MOENIE BINNEAARS GEBRUIK WORD NIE.

Voorbeelde vir die gebruik van Imizol® in die voorkoming van rooiwater

L.W.: Slegs op advies en aanbevelings van ‘n veearts vir die verskillende omstandighede.

 • Uitbraak van rooiwater in ‘n kudde.
 • Vervoer van vatbare beeste na bosluisgebiede.
 • Vervoer van vatbare diere deur ‘n rooiwatergebied.
 • Vervoer van ‘n bosluisbesmette kudde na ‘n bosluisvrye gebied met skoon, vatbare beeste.
 • Aankoop van beeste van onbekende herkoms, d.w.s. vatbare of draer-beeste.
 • Diere wat na veilings en skoue geneem word as daar ‘n risiko van rooiwater is.
 • Om verliese te verminder as gevolg van rooiwater by beeste na aankoms in voerkrale.

AANBIEDING

10 mℓ, 40 mℓ en 100 mℓ neutrale bruin bottels, elk toegemaak met ‘n grys bromobutielrubberprop, silwer aluminiumkraag en “flip-top” seël bedek met ‘n groen polipropileendoppie.

REGISTRASIEHOUER

Intervet South Africa (Pty) Ltd.

Spartanweg 20, Spartan

1619, RSA

Tel: + 27 (0) 11 923 9300

E-pos: msdahza@msd.com

www.msd.animal.health.co.za

VERVAARDIGER

Vet Pharma Friesoythe GmbH

Sedelsberger Str 2

26169 Friesoythe

Germany

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN VOUBILJET

9 Julie 2019