Exitel Cat

For the treatment of cats suffering from mixed infections by the following gastrointestinal roundworms, hookworms and tapeworms.

FOR ANIMAL USE ONLY

EXITEL CAT

Reg. No.  G4508 (Act 36/1947)

INDICATIONS

For the treatment of cats suffering from mixed infections by the following gastrointestinal roundworms, hookworms and tapeworms:

Roundworms: Toxocara cati, Toxascaris leonina.

Hookworms: Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense.

Tapeworms: Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis, Echinococcus granulosis, Joyeuxiella spp.

COMPOSITION

Each tablet contains:

Praziquantel                         20 mg

Pyrantel embonate          230 mg

STORAGE

Store at or below 25 °C in a cool dry place.

Do not store partially used tablets.

WARNINGS

 • Fleas serve as intermediate hosts for one common type of tapeworm, viz. Dipylidium caninum.  Tapeworm infestation is certain to reoccur, unless control of intermediate hosts such as fleas, rodents, etc. are undertaken. 
 • Parasite resistance to any particular class of anthelmintic may develop following frequent and repeated use of an anthelmintic of that class.
 • Do not use simultaneously with piperazine compounds, as the anthelmintic effects of pyrantel and piperazine may be antagonised.
 • Do not use in kittens less than 6 weeks of age.
 • Do not use in cases of hypersensitivity to the active substances, or to any of the excipients.
 • Do not use during pregnancy; but may be used during lactation.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this remedy has been extensively tested under a wide variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advise and notify the registration holder.

PRECAUTIONS

 • Any partially used tablet should be discarded according to local waste disposal regulations. 
 • The tablets are flavoured therefore, it must be stored in a safe place out of the reach of animals and children.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED

For single oral administration only. 

To ensure administration of a correct dose, body weight should be determined as accurately as possible.

Dosage

The recommended dose is 20 mg/kg pyrantel (57,5 mg/kg pyrantel embonate) and 5 mg/kg praziquantel. This is equivalent to 1 tablet per 4 kg body weight. 

Body weight (kg)Tablets
1,0 to 2,0 kg½
2,1 to 4,0 kg1
4,1 to 6,0 kg
6,1 to 8,0 kg2
 • The tablet should be given directly to the cat, or if necessary, it can be disguised in food. 
 • Ensure that the cat has consumed the tablet.
 • In ascarid infestation, especially in kittens, complete elimination cannot be expected, so a risk of infection for humans can persist. Repeat treatments, should therefore, be carried out with a suitable roundworm product at 14-day intervals until 2 to 3 weeks after weaning. If signs of disease persist or reappear, consult a veterinarian.
 • Adult cats should be dewormed regularly at intervals of 3 to 6 months to control worm infestations.

PRESENTATION

A white to off white, round, biconvex coated tablet with a break line on one side and plain on the other side. The tablet can be divided into two equal parts.

Packaged in blister packs made of PVC/PE/PCTFE with 20-micron aluminium foil. Each blister strip contains 8 tablets and they are packaged in cartons that contains 24 tablets.

Not all pack sizes may necessarily be marketed.

REGISTRATION HOLDER

Intervet South Africa (Pty) Ltd.

20 Spartan Road

Spartan, 1619

RSA

Tel: +27 (0) 11 923 9300

Fax: +27 (0) 11 392 3158

www.msd-animal-health.co.za

MANUFACTURER

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Dublin Road, Loughrea Co.

Galway

Ireland

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT

23 Augustus 2022
SLEGS VIR DIEREGEBRUIK

EXITEL CAT

Reg. Nr. G4508 (Wet 36/1947)

INDIKASIES

Vir die behandeling van katte, wat ly aan gemengde infeksies van die volgende gastro-intestinale rondewurms, haakwurms en lintwurms:

Rondewurms: Toxocara cati, Toxascaris leonina.

Haakwurms: Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense.

Lintwurms: Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis, Echinococcus granulosis, Joyeuxiella spp.

SAMESTELLING

Elke tablet bevat:

Prasikwantel                         20 mg

Pirantelembonaat             230 mg

BERGING

Berg teen of benede 25 ºC in ‘n koel droë plek.

Moenie gedeeltelik gebruikte tablette stoor nie.

WAARSKUWINGS

 • Vlooie dien as tussengasheer vir een algemene tipe lintwurm, nl. Dipylidium caninum. Lintwurmbesmetting sal verseker terugkeer, tensy beheer op tussengashere soos vlooie, knaagdiere ens. toegepas word.
 • Parasietweerstand teen enige bepaalde klas ontwurmingsmiddel, mag ontwikkel ná gereelde, herhaalde gebruik van ‘n ontwurmingsmiddel in daardie klas.
 • Moenie terselfdertyd gebruik word as piperasienverbindings nie, aangesien die ontwurmingseffekte van pirantel en piperasien teenstrydig kan wees.
 • Moenie gebruik word in katjies jonger as 6 weke nie.
 • Moenie gebruik word in gevalle van hipersensitiwiteit teenoor die aktiewe bestanddele, of enige van die hulpstowwe nie.
 • Moenie gebruik tydens dragtigheid nie; kan wel gebruik word tydens laktasie.
 • HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
 • Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder ‘n wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ‘n veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMAATREëLS

 • Enige gedeeltelik gebruikte tablette moet weggegooi word volgens plaaslike afvalbestuursregulasies.
 • Die tablette is gegeur, dus moet dit gestoor word in ‘n veilige plek buite die bereik van diere en kinders.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI

Slegs vir enkele orale toediening.

Om toediening van die korrekte dosis te verseker, moet die liggaamsmassa so akkuraat as moontlik bepaal word.

Dosering

Die aanbevole dosis is 20 mg/kg pirantel (57,5 mg/kg pirantelembonaat) en 5 mg/kg prasikwantel. Dit is gelykstaande aan 1 tablet per 4 kg liggaamsmassa.

Liggaamsmassa (kg)Tablette
1,0 tot 2,0 kg½
2,1 tot 4,0 kg1
4,1 tot 6,0 kg
6,1 tot 8,0 kg2
 • Die tablet kan direk aan die kat gegee word, of indien nodig, kan dit verberg word in kos.
 • Verseker dat die kat die tablet opeet.
 • Met wurmbesmetting, veral by katjies, kan volledige eliminasie nie verwag word nie, dus kan die risiko van besmetting by mense voortduur. Herhaaldelike behandelings moet dus toegedien word, met ‘n geskikte produk vir rondewurms, elke 14 dae tot en met 2 tot 3 weke nadat die katjies gespeen is. Indien enige tekens van besmetting voortduur, of weer verskyn, raadpleeg ‘n veearts.
 • Volwasse katte moet gereeld ontwurm word, elke 3 tot 6 maande, om wurmbesmetting te beheer.

AANBIEDING

‘n Wit tot naaswit ronde, bikonvekse bedekte tablet met ‘n breeklyn aan die een kant en ongemerk aan die anderkant. Die tablet kan verdeel word in twee eweredige dele.

Die tablette word verpak in stolpverpakkings, gemaak van PVC/PE/PCTFE met 20-mikron aluminiumfoelie. Elke velletjie bevat 8 tablette en dit word verpak in kartonhouers wat 24 tablette bevat.

Nie alle verpakkingsgroottes word noodwendig bemark nie.

REGISTRASIEHOUER

Intervet South Africa (Pty) Ltd.

Spartanweg 20, Spartan, 1619,

RSA

Tel: +27 (0) 11 923 9300

Faks: +27 (0) 11 392 3158

www.msd-animal-health.co.za

VERVAARDIGER

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Dublin Road, Loughrea Co.

Galway

Ireland

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET

23 Augustus 2022