Enterotect P

Enterotect P is used for vaccination of healthy sheep and goats as an aid in preventing pneumonic pasteurellosis caused by Mannheimia haemolytica, enterotoxaemia caused by
Clostridium perfringens Type A and pulpy kidney caused by Clostridium perfringens Type D.

FOR ANIMAL USE ONLY

ENTEROTECT P
Reg. No. G4256 (Act 36/1947)

INDICATIONS
Enterotect P is used for vaccination of healthy sheep and goats as an aid in preventing pneumonic pasteurellosis caused by Mannheimia haemolytica, enterotoxaemia caused by Clostridium perfringens Type A and pulpy kidney caused by Clostridium perfringens Type D.
The vaccine is safe for use in pregnant animals and maternal antibodies are transferred to newborns through the intake of immune colostrum within 48 hours after birth.

COMPOSITION
Alum-precipitated suspensions of M. haemolytica leukotoxin with inactivated C. perfringens Type A (alpha toxoid) and C. perfringens Type D (epsilon toxoid) for use in sheep and goats.

STORAGE

 • Store in a refrigerator between 2 °C to 8 °C.
 • Do not freeze.
 • Protect from high temperatures and sunlight during vaccination.
 • Do not use Enterotect P after the expiry date printed on the container.

WARNINGS

 • Withdrawal period: Animals should not be slaughtered for human consumption within 21 days of vaccination.
 • Vaccinate healthy animals only.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this vaccine has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED
Shake gently and thoroughly by end over end mixing before and during use.
Use sterile needles and syringes only. Do not use chemical sterilisation as traces of disinfectant may negatively affect the vaccine.
Do not mix Enterotect P with any other vaccines or substances.

DOSAGE
Administer a single 1 mℓ dose subcutaneously in healthy sheep and goats followed by a second dose 4 to 6 weeks later.
The booster vaccination is very important for the development of immunity.

PRESENTATION
Natural white, see-through, high-density polyethylene (HDPE) 20 mℓ and 100 mℓ vials closed with gold coloured aluminium combination seals.

REGISTRATION HOLDER                                        MARKETED BY
Design Biologix CC.                                                     MSD Animal Health
Building 43B, CSIR                                                      20 Spartan Road
Meiring Naude Road                                                  Spartan, 1619, RSA
Lynnwood, Pretoria, 0002                                        Tel: +27 (0) 11 923 9300
Tel: +27 (0) 12 349 2772                                             Fax: +27 (0) 11 392 3158
Fax: +27 (0) 12 349 2773                                            www.msd-animal-health.co.za

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT
01 March 2018

SLEGS VIR DIEREGEBRUIK

ENTEROTECT P
Reg. Nr. G4256 (Wet 36/1947)

INDIKASIES
Enterotect P word gebruik vir die inenting van gesonde skape en bokke as ‘n hulpmiddel in die voorkoming van pneumoniese pasteurellose wat veroorsaak word deur Mannheimia haemolytica, enterotoksemie (rooiderm) veroorsaak deur Clostridium perfringens Tipe A en bloednier veroorsaak deur Clostridium perfringens Tipe D. Enterotect P is veilig vir gebruik in dragtige diere en moederteenliggaampies word binne 48 uur na geboorte oorgedra aan pasgeborenes deur die inname van kolostrum.

SAMESTELLING
Aluin-gepresipiteerde suspensie van M. haemolytica leukotoksien met geïnaktiveerde
C. perfringens Tipe A (alfa toksoïed) en C. perfringens Tipe D (epsilon toksoïed) vir gebruik in skape en bokke.

BERGING

 • Berg in ‘n yskas tussen 2 °C en 8 °C.
 • Moenie vries nie.
 • Vermy blootstelling aan hoë temperature en direkte sonlig gedurende enting.
 • Moenie Enterotect P gebruik na die vervaldatum wat op die bottel gedruk is nie.

WAARSKUWINGS
GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI
Skud liggies en meng deeglik voor en tydens gebruik deur die flessie ‘n paar keer onderstebo en terug te dop. Gebruik slegs steriele naalde en spuite. Moenie chemiese sterilisasie gebruik nie, aangesien spore van ontsmettingsmiddels die entstof negatief kan beïnvloed.
Moenie Enterotect P met ander entstowwe of middels meng nie.

DOSIS
Dien ‘n enkele 1 mℓ dosis onderhuids toe in gesonde skape en bokke, gevolg deur ‘n tweede dosis 4 tot 6 weke later.
Dié skraaginenting is baie belangrik vir die ontwikkeling van immuniteit.

AANBIEDING
Natuurlike wit, deurskynende, hoëdigtheidspoliëtileen (HDPE) 20 mℓ en 100 mℓ flessies toegemaak met goudkleurige aluminium kombinasie seëls.

REGISTRASIEHOUER                                               BEMARK DEUR
Design Biologix CC.                                                    MSD Animal Health
Gebou 43B, CSIR                                                        Spartanweg 20
Meiring Naude Straat                                               Spartan, 1619, RSA
Lynnwood, Pretoria, 0002                                       Tel: +27 (0) 11 923 9300
Tel: +27 (0) 12 349 2772                                            Faks: +27 (0) 11 392 3158
Faks: +27 (0) 12 349 2773                                          www.msd-animal-health.co.za

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET
01 Maart 2018