Engemycin® Spray

Oxytetracycline containing wound spray to treat topical infections such as lacerations, abrasions, gaping wounds dermatitis and footrot.

FOR ANIMAL USE ONLY

ENGEMYCIN® SPRAY
Reg. No. G2981 (Act 36/1947)

INDICATIONS
Treatment of topical infections such as lacerations, abrasions, gaping wounds, dermatitis and footrot in cattle, sheep and swine, caused by or associated with organisms susceptible to oxytetracycline.

COMPOSITION
Each 200 mℓ contains: Oxytetracycline hydrochloride, 5 g (equivalent to 4,63 g  oxytetracycline).

STORAGE

 • Store at room temperature at or below 25 °C.
 • Protect from direct sunlight.
 • Keep away from open flames.

WARNINGS

 • Keep away from fire and heat.
 • Do not administer to animals with known hypersensitivity to tetracyclines.
 • Do not inhale.
 • Avoid contact with eyes and mucous membranes.
 • Do not turn upside-down while spraying.
 • When in use, keep the container away from heat and do not expose to direct sunlight.
 • The container is under pressure. Even when the container is empty should it not be damaged or burned. 
 • Do not scatter container in environment after use. Discard as per local waste disposal regulations.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED
Shake before use.
Before treatment, thoroughly clean the foot, completely removing necrotic and foreign material, exudates, etc.
After treatment, keep the animal on dry surface for 24 hours.

Dosage and Administration
Spray Engemycin® Spray onto the affected area for 1 to 2 seconds, at a distance of 15 to 20 cm, until an even distribution of the dye is obtained.
Repeat the treatment every 12 hours, until complete recovery.

SIDE EFFECTS
No known side effects.

PRESENTATION
200 mℓ Aerosol suspension spray can.

REGISTRATION HOLDER
Intervet South Africa (Pty) Ltd.
20 Spartan Road, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Fax: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT
18 May 2002

SLEGS VIR DIEREGEBRUIK

ENGEMYCIN® SPRAY
Reg. Nr. G2981 (Wet 36/1947)

INDIKASIES
Vir die behandeling van oppervlakkige infeksies soos snywonde, skaafplekke, oopwonde, dermatitis en vrotpootjie in beeste, skape en varke, wat veroorsaak word deur of geassosieer word met, organismes gevoelig vir oksitetrasiklien.

SAMESTELLING
Elke 200 mℓ bevat: Oksitetrasiklien hidrochloried, 5 g (gelykstaande aan 4,63g oksitetrasiklien).

BERGING

 • Berg by kamertemperatuur teen of benede 25 °C.
 • Beskerm teen direkte sonlig.
 • Hou weg van oop vlamme.

WAARSKUWINGS

 • Hou weg van vuur en hitte.
 • Moenie op diere wat hipersensitief vir tetrasikliene is gebruik nie.
 • Moenie inasem nie.
 • Vermy kontak met oë en slymvleise.
 • Moenie die houer gedurende bespuiting onderstebou hou nie.
 • Wanneer in gebruik hou die houers weg van hitte en moenie aan direkte sonlig blootstel nie.
 • Die houer is onder druk. Self as die houer leeg is moet dit nie beskadig of verbrand word nie.
 • Moenie die houer in die omgewing weggooi nie. Vernietig volgens plaaslike afvalbestuursregulasies.
 • HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
 • Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder ‘n wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ‘n veearts en verwittig die registrasiehouer.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI
Skud voor gebruik.
Voor behandeling, maak die poot goed skoon, verwyder nekroties, vreemde materiaal, eksudaat, ens.
Na behandeling, hou die dier op ‘n droë oppervlak vir 24 uur.

Dosis en toediening
Spuit Engemycin® Spray op die geaffeekteerde area vir 1 tot 2 sekondes op ‘n afstand van 15 tot 20 cm totdat ‘n eweredige verspreiding van die kleurstof verkry is.
Herhaal behandeling elke 12 uur tot die dier volkome herstel het.

NEWE-EFFEKTE
Geen bekende newe-effekte nie.

AANBIEDING
200mℓ Aerosolsuspensie spuitkannetjie.

REGISTRASIEHOUER
Intervet South Africa (Pty) Ltd.
Spartanweg 20, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Faks: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET
18 Mei 2002