Delete®

Ready to use pour-on for the control of ticks, flies and lice for catlle.
Controls Karoo Paralysis, bont and red legged ticks in sheep and goats.

FOR EXTERNAL ANIMAL USE ONLY

DELETE®

Reg. No. G2815 (Act 36/1947)

Namibia Reg No. V01/18.3.3/663 NS0

INDICATIONS

Ready to use pour-on for cattle, sheep and goats.

 • Residual action
 • Non-systemic action

Cattle               

 • Controls ticks
 • Controls Stable Flies, Horn Flies, Cattle Louse Flies and Nuisance Flies e.g. House Flies
 • Kills lice (biting and sucking)
 • Protects against Blackflies
 • Easy application along backline

Sheep and Goats

 • Controls Karoo Paralysis, Bont-legged and Red-legged ticks

COMPOSITION

Contains:          Deltamethrin 0,50 % m/v

                         Piperonyl Butoxide 2,0 % m/v

CAUTION

STORAGE INSTRUCTIONS

Store in a cool place.

WARNINGS

 • Withdrawal period: No withdrawal period for meat and milk.
 • DO NOT USE ON CALVES/LAMBS UNDER 1 MONTH OF AGE.
 • Store away from food and feed.
 • Pyrethroid pour-on’s may cause irritation. It is suggested that a group of 10 animals be treated first and observed for an hour before treating the rest of the herd.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons.  If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

PRECAUTIONS

 • Avoid contact with product.
 • Tightly reseal the container if all the contents have not been used.
 • Destroy any unused product and dispose of all the empty containers and disposable equipment after use in accordance with National Environmental Management: Waste Act, 2008 (Act No. 59 of 2008).
 • Do not contaminate ponds, rivers and other water sources.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED

Shake well before use.

CATTLE

Ticks, Flies and Lice:

Dose: 1 mℓ/10 kg.

Apply along the backline, from the shoulder to the root of the tail using a measuring dispenser.

In case of heavy brown ear or blue tick challenge, apply Delete® from the base of the skull to the root of the tail.

Treat at regular intervals according to tick challenge. The longer the product is regularly applied, the more the tick population is reduced. It will then become possible to apply at intervals greater than 7 days.

For Blackfly (Simulium) apply also to ears and underline. Repeat as required according to challenge.

For control of Nuisance Flies and Stable Flies, use 2 to 3 treatments at weekly intervals.  Thereafter use according to challenge.

SHEEP AND GOATS

Environmental conditions and parasite challenge can influence treatment intervals.

Dosage for optimal residual action = 1 mℓ/5 kg.

Karoo Paralysis Ticks

Divide the full dose per animal into 4 equal parts.  Apply 1 part onto each axilla and groin region, whilst the animal is turned over in a sitting position.

Treat at regular intervals according to tick challenge. 

Bont-legged and Red-legged ticks

The dosage should be divided into 3 equal parts and applied to the axillae, groin and anogenital regions. 

Treat sheep at regular intervals of approximately 3 to 4 weeks or as necessary, according to tick challenge.

How to use the applicator

Remove the cap of the calibrated chamber.

Without removing the remaining cap, squeeze the container until the correct dosage volume is present in the calibrated chamber, and apply as prescribed.

PRESENTATION

Delete® is packed in 200 mℓ, 500 mℓ, 1 ℓ, 5 ℓ and 20 ℓ plastic bottles.

REGISTRATION HOLDER

Intervet South Africa (Pty) Ltd.

20 Spartan Road, Spartan

1619, RSA

Tel: +27 (0) 11 923 9300

E-mail: msdahza@merck.com

www.msd-animal-health.co.za

MANUFACTURER

Nulandis (Pty) Ltd.

14 – 20 Field Street

Lilianton, Boksburg

South Africa

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT

08 December 2003

SLEGS VIR UITWENDIGE DIEREGEBRUIK

DELETE®

Reg. Nr. G2815 (Wet 36/1947)

Namibia Reg Nr. V01/18.3.3/663 NS0

INDIKASIES

Gereed vir gebruik opgietmiddel vir beeste, skape en bokke.

 • Nawerkende effek
 • ‘n Nie-sistemiese werking

Beeste             

 • Beheer bosluise.
 • Beheer stalvlieë, horingvlieë, beesluisvlieë en lasvlieë bv. huisvlieë.
 • Dood luise (bytende en suigende).
 • Beskerm teen riviermuggies.
 • Maklike aanwending op die rug.

Skape en Bokke

 • Beheer Karooverlammings-, bontpoot- en rooipootbosluise.

SAMESTELLING

Bevat:               Deltametrien 0,50 % m/v

                         Piperonielbutoksied 2,0 % m/v

VERSIGTIG

BERGINGSINSTRUKSIES

Berg in ‘n koel plek.

WAARSKUWINGS

 • Onttrekkingsperiode: Geen onttrekkingsperiode vir vleis en melk nie.
 • MOENIE OP KALWERS/LAMMERS JONGER AS 1 MAAND GEBRUIK NIE.

behandel word.

VOORSORGMAATREëLS

 • Vermy aanraking met die produk.
 • Indien inhoud nie opgebruik word nie, herseël houer deeglik.
 • Vernietig enige ongebruikte produk en verwyder alle leë houers en weggooibare toerusting na gebruik, in ooreenstemming met Nasionale Omgewingsbestuur: Wet op Afval, 2008 (Wet Nr. 59 van 2008).
 • Moenie damme, riviere en ander waterbronne besoedel nie.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI

Skud goed voor gebruik.

BEESTE

Bosluise, Vlieë en Luise:

Dosis: 1 mℓ/10 kg.

Dien die nodige dosis toe, al met die rug langs, van die skof tot op die stertwortel met behulp van die toediener.

In geval van swaar bruinoor- of bloubosluisbesmetting, wend Delete® vanaf die basis van die skedel tot op die stertwortel aan.

Behandel met gereelde tussenposes, na gelang van bosluisdruk. Hoe langer die produk gereeld gebruik word, hoe groter die daling in die bosluisbevolking. Dit mag dan moontlik wees om aanwendings met langer tussenposes as 7 dae te hê.

Vir Riviermuggies (Simulium) wend ook aan die ore en onderlyn. Herhaal soos benodig na gelang van besmetting.

Vir beheer van Lasvlieë en Stalvlieë, gebruik 2 tot 3 behandelings met weeklikse tussenposes. Gebruik daarna na gelang van besmetting.

SKAPE EN BOKKE

Omgewingsfaktore en parasietuitdaging kan behandelingstussenposes beïnvloed.

Dosis vir optimale nawerkende effek = 1 mℓ/5 kg.

Karooverlammingsbosluise

Verdeel die volle dosis per dier in 4 gelyke dele. Wend 1 deel aan elke oksel- en liesgedeelte, terwyl die dier omgekeer is in ‘n sittende posisie.

Behandel met gereelde tussenposes, na gelang van bosluisdruk. 

Bontpoot- en Rooipootbosluise

Verdeel die dosis in 3 gelyke dele. Wend aan die oksel-, lies- en onder die stertgedeeltes. Behandel skape met gereelde tussenposes van ongeveer 3 tot 4 weke of wanneer benodig, na gelang van bosluisdruk.

Gebruik van toediener

Verwyder die prop van die gekalibreerde gedeelte.

Sonder om die ander prop te verwyder, druk die toediener totdat die verlangde dosisvolume verkry is, en dien toe soos voorgeskryf.

AANBIEDING

Delete® is verpak in 200 mℓ, 500 mℓ, 1 ℓ, 5 ℓ en 20 ℓ plastiek bottels.

REGISTRASIEHOUER

Intervet South Africa (Pty) Ltd.

Spartanweg 20, Spartan

1619, RSA

Tel: +27 (0) 11 923 9300

E-pos: msdahza@merck.com

www.msd-animal-health.co.za

VERVAARDIGER

Nulandis (Pty) Ltd.

14 – 20 Field Street

Lilianton, Boksburg

South Africa

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET

08 Desember 2003