Cooperzon® 30

A dip for sheep, goats and pigs. It is indicated to kill and control the ectoparasites.

FOR EXTERNAL ANIMAL USE ONLY

COOPERZON® 30

Reg. No. G0821 (Act 36/1947)

Namibia Reg. No. V03/18.3.2/435 [NS0]

INDICATIONS

Cooperzon® 30 is a dip for sheep, goats, pigs and a blowfly remedy. It is indicated to kill and control the following ectoparasites: 

Kills: Sheep scab mites, blowfly maggots, sheep lice and keds, goat lice, goat mange mites, lice on pigs and pig mange mites.

Controls: Ticks present on animal at time of dipping.

CONTAINS

Diazinon 30 % m/v.

STORAGE

Store under lock and key away from food and feed.

Reseal container tightly if all the contents have not been used and do not allow any moisture into the container.

WARNINGS

 • Withdrawal period:

Allow 30 days between last treatment and slaughter for human consumption.

 • Handle with care. Poisonous by contact, swallowing and inhala­tion.
 • Toxic to fish, bees and wildlife.
 • In case of ingestion or poisoning call a doctor immediately and make this information available.

Note to doctor: This is an organophosphate. Keep patient fully atropinised and use 2‑PAM.

 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of rea­sons. If this is suspected, seek veterinary ad­vice and notify the registration holder.

PRECAUTIONS

 • Avoid contact with concentrate and wash thoroughly with soap and hot water after accidental skin con­tamination.
 • Remove contaminated clothing.
 • Avoid prolonged contact with dip wash.
 • Avoid breathing of spray mist.
 • Do not eat, drink or smoke while or after mixing or treating, before washing hands and face thoroughly.
 • Prevent contamination of food, utensils, grazing, drinking water, rivers, dams, etc.
 • Dispose of empty containers according to local waste disposal regulations and do not reuse for any other purpose.
 • Use gloves when hand dressing.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED

Mixing

Shake well beFORE use.

Premix the concentrate by adding water to the required quantity of Cooperzon® 30 concentrate stirring continuously.

Add this cream to the bulk of the water, and stir to complete dispersion.

Treatment of blowfly strike

 • Dilute 1 ℓ in 150 ℓ water.
 • Saturate the struck area with the mixture.
 • Ensure all maggots are treated.

Dipping of sheep and goats

Note: In order to ensure that an effective dip concentration is maintained throughout the dipping process, the dip wash should be replenished as follows:

 • Sheep dipping tank

Constant (continuous) replenishment, OR

before ¼ of the dip wash has been removed (conventional).

 • Large dipping tank (e.g. cattle tank)

Before ⅓ of the dip wash has been removed.

 • Conventional dipping method

Fresh filling: 1 ℓ in 600 ℓ water.

Replenishing: 1 ℓ in 300 ℓ water

 • Constant replenishment method

Fresh filling: 1 ℓ in 1 000 ℓ water.

Replenishing: 1 ℓ in 300 ℓ water.

 • Sheep keds and lice: One dipping when nec­essary.
 • Goat lice: Dip once when necessary.
 • Goat mange: Dip twice at 8 to 10 day inter­vals (under Government supervision).
 • Sheep scab*: Dip twice at 8 to 10 day intervals.

*Sheep scab is a controlled disease, contact the State Veterinarian.

Preventative measures against post-dipping lameness and lumpy wool

If the dip wash is to stand over for further dipping, the following procedures must be followed to prevent bacterial and fungal contamination of the dip wash:

 • Prevention of post‑dipping lameness

Add 1 kg crystalline zinc sulphate to 1 000 ℓ dip wash and repeat this at the end of each day’s dipping. 

 • Prevention of lumpy wool

Add 1 kg crystal­line zinc sulphate to 400 ℓ dip wash.

 • Spraying or dipping of pigs

1 ℓ to 600 ℓ water. Thoroughly wet the animals by means of a pressure spray or dip twice at 8 to 10 day intervals.

PRESENTATIONS

500 mℓ, 5 ℓ, 20 ℓ and 25 ℓ.

REGISTRATION HOLDER

Cooper Veterinary Products (Pty) Ltd.

20 Spartan Road

Spartan

1619, RSA

Tel: +27 (0) 11 923 9300

E-mail: msdahza@msd.com

msd-animal-health.co.za

MANUFACTURER

Burchem Research (Pty) Ltd.

R & M Park

54 Electron Avenue

Isando, South Africa, 1609

DATE OF PUBLICATION OF PACKAGE INSERT

December 2002


SLEGS VIR UITWENDIGE DIEREGEBRUIK

COOPERZON® 30

Reg. Nr. G0821 (Wet 36/1947)

Namibië Reg. Nr. V03/18.3.2/435 [NS0]

INDIKASIES

Cooperzon® 30 is ‘n dip vir skape, bokke, varke en ‘n brommermiddel. Dit word aangedui om die volgende ektoparasiete dood te maak en te beheer:

Dood: Skaapbrandsiektemyte, brommermaaiers, skaapluise, skaapluisvlieë, bokluise, bokskurftemyte, varkluise en varkskurftemyte.

Beheer: Bosluise teenwoordig op dier gedurende dip.

BEVAT

Diasinon 30 % m/v.

BERGING

Berg agter slot en grendel weg van voedsel en voer.

Herseël houer deeglik indien die inhoud nie met een slag opgebruik is nie en maak seker dat geen vog by die konsentraat kom nie.

WAARSKUWINGS

 • Onttrekkingsperiode:

Laat 30 dae toe tussen laaste aanwending en slag vir menslike verbruik.

 • Hanteer versigtig. Giftig deur kontak, inname en inaseming.
 • Giftig vir visse, bye en natuurlewe.
 • In geval van inname of vergiftiging, ontbied onmiddellik ‘n dokter en maak hierdie inligting beskikbaar.

Nota aan dokter: Hierdie produk is ‘n organofosfaat. Hou pasiënt ten volle geatropiniseerd en gebruik 2-PAM.

 • HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
 • Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder ‘n wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ‘n veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMAATREëLS

 • Vermy kontak met konsentraat en was deeglik met seep en warm water na toevallige aanraking daarmee.
 • Verwyder besoedelde klere.
 • Vermy langdurige kontak met die dipstof.
 • Vermy inaseming van sproeinewel.
 • Moenie eet, drink of rook gedurende of na vermenging of behandeling voordat hande en gesig deeglik gewas is nie.
 • Voorkom besoedeling van voedsel, eetgerei, weiding, drinkwater, riviere, damme, ens.
 • Doen weg met leë houers volgens plaaslike afvalbestuursregulasies en moenie hergebruik vir enige ander doeleindes nie.
 • Gebruik handskoene gedurende handbespuiting.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI

Vermenging

SKUD GOED VOOR GEBRUIK.

Meng die konsentraat vooraf deur ‘n gelyke hoeveelheid water by die afgemete hoeveelheid Cooperzon® 30 konsentraat te voeg en aanhoudend te roer.

Voeg hierdie ‘room’ by die res van die water in die dipbak en roer deeglik om vermenging te voltooi.

Behandeling van brommeraanvalle

 • Verdun 1 ℓ tot 150 ℓ water.
 • Benat die besmette gedeelte van die dier met die mengsel.
 • Maak seker dat al die brommermaaiers behandel word.

Dip van skape en bokke

Nota: Om te verseker dat ‘n doeltreffende dipsterkte gehandhaaf word gedurende die dipproses moet die dipmengsel soos volg aangevul word:

 • Skaapdipbak

Voortdurende (aanhoudende) aanvulling, OF

Voordat ¼ van die dipmengsel uitgedra is (konvensioneel).

 • Grootdipbak (bv. beesdipbak)

Voordat ⅓ van die dipmengsel uitgedra is.

 • Konvensionele dipmetode

Varsvulling: 1 ℓ in 600 ℓ water.

Aanvulling: 1 ℓ in 300 ℓ water.

 • Voortdurende aanvullingsmetode

Varsvulling: 1 ℓ in 1 000 ℓ water.

Aanvulling: 1 ℓ in 300 ℓ water.

 • Skaapluisvlieë en luise: Dip een keer wanneer nodig.
 • Bokluise: Dip een keer wanneer nodig.
 • Bokskurfte: Dip twee keer met 8 tot 10 dae tussenpose (onder Staatstoesig).
 • Skaapbrandsiektemyte*: Dip twee keer met 8 tot 10 dae tussenpose.

*Skaapbrandsiekte is ‘n aanmeldbare siekte, kontak die Staatsveearts.

Voorkomende maatreëls teen nadipmankheid en klontwol

Indien die dipmengsel moet oorstaan vir verdere dipping, moet die volgende gedoen word om bakteriese- of swamagtige besoedeling van die dipwater te voorkom:

 • Voorkoming van nadipmankheid

Voeg 1 kg kristallyn sinksulfaat by 1 000 ℓ dipmengsel en herhaal dit aan die einde van elke dag se dipping. 

 • Voorkoming van klontwol

Voeg 1 kg kristallyn sinksulfaat by 400 ℓ dipmengsel.

 • Bespuiting of dipping van varke

1 ℓ in 600 ℓ water. Benat die diere deeglik met ‘n drukspuit of dip twee keer met 8 tot 10 dae tussenpose.

PRESENTATIONS

500 mℓ, 5 ℓ, 20 ℓ en 25 ℓ.

REGISTRASIEHOUER

Cooper Veterinary Products (Pty) Ltd.

Spartanweg 20

Spartan

1619, RSA

Tel: +27 (0) 11 923 9300

E-pos: msdahza@msd.com

msd-animal-health.co.za

VERVAARDIGER

Burchem Research (Pty) Ltd.

R & M Park

54 Electron Avenue,

Isando, South Africa, 1609

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET

Desember 2002