Bovilis® S

An aid in the control of cattle salmonellosis and calf paratyphoid caused by Salmonella dublin and Salmonella typhimurium.

FOR ANIMAL USE ONLY

BOVILIS® S
Reg. No. G3763 (Act 36/1947)
Namibia Reg. No. V07/24.4/375 NS0

INDICATIONS
An aid in the control of cattle salmonellosis and calf paratyphoid caused by Salmonella dublin and Salmonella typhimurium. After natural challenge with Salmonella, vaccinated animals may develop mild disease but do not shed the organisms.

COMPOSITION
Bovilis® S is a bivalent, killed, whole cell vaccine containing Salmonella dublin and Salmonella typhimurium antigens. Each 1 mℓ contains a minimum of 5 x 108 organisms of inactivated Salmonella dublin and 5 x 108 organisms of inactivated Salmonella typhimurium with 0,1 mg thiomersal as a preservative.

STORAGE

 • Store between 2 °C and 8 °C.
 • Do not freeze. Discard if previously frozen.
 • Protect from light.

WARNINGS

 • Withdrawal period: Nil
 • For subcutaneous injection only.
 • Avoid injection of animals during wet weather or under dusty conditions.
 • Accidental self-injection may lead to severe local allergic reactions. Clean the area with a suitable disinfectant and seek medical advice.
 • Part used containers should be disposed of at the end of each day’s operation since under field conditions it may be difficult to avoid accidental contamination of the vaccine.
 • Destroy any unused vaccine, empty vaccine containers and disposable vaccination equipment according to local waste disposal regulations.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this vaccine has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

PRECAUTIONS

 • Observe aseptic precautions. Ensure that vaccination equipment (needles, syringes, etc.) are clean and sterile prior to use by boiling for at least 20 minutes. Do not use alcohol or other disinfectants to clean needles.
 • Ensure that all equipment is kept clean and sterile during vaccination.
 • Repeated exposure may cause allergic disorders. Wash hands after use.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED
Shake before and during use.

 • Before vaccination, the site of vaccination may be cleansed by swabbing with cotton wool dipped in antiseptic.
 • Use needles of appropriate length and gauge i.e. 16-gauge 15 mm.

DOSAGE
Administer 2 mℓ subcutaneously. The recommended site of injection is that used for routine injection in cattle i.e. under the skin in the neck.

Vaccination Program

 • It is recommended that cows should be vaccinated twice with a 2 mℓ subcutaneous injection 3 to 4 weeks apart.
 • A booster dose is given every 12 months.
 • For colostrum protection, vaccinate pregnant cows approximately 8 and 3 weeks before calving.
 • Calves should be fed colostrum from vaccinated cows for at least 5 days after birth.

Herd Management
In addition to vaccination with Bovilis® S, the following management techniques should be employed:

 • Calves should be fed colostrum from vaccinated dams mixed at a rate of 10 % diluted with milk replacer for up to 5 days after birth.
 • Maintain adequate levels of hygiene throughout the farm and minimise stressful situations.
 • Good calf rearing practices are essential.

PRESENTATION
Bottles of 20 mℓ en 100 mℓ.

REGISTRATION HOLDER
Intervet South Africa (Pty) Ltd.
20 Spartan Road, Spartan
1619, R.S.A   
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Fax: +27 (0) 11 974 9320
www.msd-animal-health.co.za

MANUFACTURER
Intervet Australia (Pty) Ltd.
91 – 105 Harpin Street
Bendigo East, Victoria 3550
Australia

DATE OF PUBLICATION OF PACKAGE INSERT
26 July 2011

SLEGS VIR DIEREGEBRUIK

BOVILIS® S
Reg. No. G3763 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. Nr. V07/24.4/375 NS0

INDIKASIES
ʼn Hulpmiddel in die beheer van beessalmonellose en paratifus in kalwers veroorsaak deur Salmonella dublin en Salmonella typhimurium. Na natuurlike uitdaging met Salmonella, mag geënte diere ligte siekte ontwikkel maar sal nie die organismes afwerp nie.

SAMESTELLING
Bovilis® S is ʼn bivalente, dooie, heelsel entstof wat Salmonella dublin en Salmonella typhimurium antigene bevat. Elke 1 mℓ bevat ʼn minimum van 5 x 108 organismes van geïnaktiveerde Salmonella dublin en 5 x 108 organismes van geïnaktiveerde Salmonella typhimurium met 0,1 mg tiomersal as ʼn preserveermiddel.

BERGING

 • Berg tussen 2 °C en 8 °C.
 • Moenie vries nie. Gooi weg indien voorheen gevries.
 • Beskerm teen lig.

WAARSKUWINGS

 • Onttrekkingsperiode: Geen
 • Slegs vir onderhuidse inenting.
 • Vermy inenting van diere gedurende nat weer of onder stowwerige toestande.
 • Toevallige self-inspuiting kan ʼn ernstige plaaslike allergiese reaksie tot gevolg hê. Maak die area skoon met ʼn geskikte ontsmettingsmiddel en raadpleeg ʼn geneesheer.
 • Vernietig enige ongebruikte entstof, leë entstofhouers asook wegdoenbare entstoftoerusting in ooreenstemming met plaaslike afvalbestuursregulasies.
 • HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
 • Alhoewel hierdie entstof breedvoerig onder ʼn wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ʼn veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMAATREëLS

 • Aseptiese voorsorgmaatreëls moet nagekom word. Daar moet verseker word dat alle inentingstoerusting (naalde, spuite ens.) skoon en steriel is voor gebruik deur dit te kook vir ten minste 20 minute. Moenie alkohol of ander ontsmettingsmiddels gebruik om naalde skoon te maak nie.
 • Sorg dat alle toerusting skoon en steriel gehou word gedurende inenting.
 • Herhaalde blootstelling mag allergiese toestande veroorsaak. Was hande na gebruik.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI
Skud goed voor en gedurende gebruik.

 • Voor inenting, mag die inentingsgebied skoongemaak word met watte wat in antiseptikum gedoop is.
 • Gebruik naalde van geskikte lengte en maat d.w.s.16 maat 15 mm.

DOSIS
Dien 2 mℓ onderhuids toe. Die aanbevole plek van inspuiting is die wat gebruik word vir roetine inspuiting van beeste d.w.s. onder die vel van die nek.

Inentingsprogram

 • Dit word aanbeveel dat beeste 2 keer met ʼn 2 mℓ onderhuidse inspuiting geënt moet word met ‘n 3 tot 4 weke tussenpose.
 • ʼn Skraagdosis moet elke 12 maande gegee word. Vir kolostrumbeskerming, ent dragtige koeie omtrent 8 en 3 weke voor kalwing.
 • Kalwers moet kolostrum van geënte koeie vir ten minste 5 dae na geboorte gevoer word.

Kuddebestuur
Buiten inenting met Bovilis® S, moet die volgende bestuurtegnieke gevolg word:

 • Kalwers moet kolostrum van geënte koeie, gemeng teen ʼn verhouding van 10 %, verdun met melk vervanging, vir ten minste 5 dae na geboorte gevoer word.
 • Handhaaf goeie standaarde van higiëne op die plaas en verminder toestande wat stres veroorsaak.
 • Goeie kalwergrootmaak praktyke is noodsaaklik.

AANBIEDING
Bottels van 20 mℓ en 100 mℓ.

REGISTRASIEHOUER
Intervet South Africa (Pty) Ltd.
Spartanweg 20, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Faks: +27 (0) 11 974 9320
www.msd-animal-health.co.za

VERVAARDIGER
Intervet Australia
91 – 105 Harpin Street
Bendigo, Victoria 3550
Australia

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN VOUBILJET
16 April 2007