Bovilis® C7 Somni

Bovilis® C7 Somni is indicated for the immunisation of healthy cattle as an aid in preventing diseases caused by Clostridium chauvoei, Clostridium septicum, Clostridium novyi type B, Clostridium sordellii, Clostridium perfringens type C, Clostridium perfringens type D and Haemophilus somnus.

Indicated for the immunisation of healthy cattle as an aid in preventing diseases caused by Clostridium chauvoei, Clostridium septicum, Clostridium novyi type B, Clostridium sordellii, Clostridium perfringens type C, Clostridium perfringens type D and Haemophilus somnus.

FOR ANIMAL USE ONLY

BOVILIS® C7 SOMNI
Reg. No. G3114 (Act 36/1947)

INDICATIONS
Bovilis® C7 Somni is indicated for the immunisation of healthy cattle as an aid in preventing diseases caused by Clostridium chauvoei, Clostridium septicum, Clostridium novyi type B, Clostridium sordellii, Clostridium perfringens type C, Clostridium perfringens type D and Haemophilus somnus.

COMPOSITION
Clostridium chauvoei, Clostridium septicum, Clostridium novyi type B, Clostridium sordellii, Clostridium perfringens type C, Clostridium perfringens type D and Haemophilus somnus.

PRESERVATIVES

None.

STORAGE

 • Store between 2 °C to 8 °C in a refrigerator.
 • Do not freeze.
 • Protect from direct sunlight.

WARNINGS

 • Withdrawal period: 21 days.
 • Vaccinate healthy animals only.
 • Not recommended for use during pregnancy and lactation
 • Do not mix Bovilis® C7 Somni with any other vaccine or veterinary medicinal product.
 • Slight transient reactions at the site of injection may occur.
 • If anaphylactic reaction occurs, treat with epinephrine.
 • Use entire contents when first opened.
 • Dispose of any unused vaccine and dispose of all the vaccine containers and disposable equipment after use in accordance with National Environmental Management Waste Act, 2008 (Act No. 59 of 2008)
 • Do not store used containers for future use.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this vaccine has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

PRECAUTIONS

 • Use only sterile needles and syringes for administration
 • Observe aseptic precautions and ensure all equipment is clean and sterile before use.
 • Avoid contamination during use.
 • It is good vaccination practice to avoid contact with the eyes, hands and clothes when handling the vaccine.  Wear protective clothing and gloves.
 • Do not eat, drink or smoke whilst handling the vaccine.  Wash hands thoroughly after use.
 • Adhere to the vaccination programme to obtain optimum results.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED

Shake well before and during use.

DOSAGE

Administer 2 mℓ subcutaneously followed by another 2 mℓ injection 3 to 4 weeks later. Annual revaccination is recommended. Cattle vaccinated before 3 months of age should be revaccinated at weaning or 4 to 6 months of age.

PRESENTATION

High density polyethylene (HDPE) vials closed with sterile rubber stoppers and sealed with aluminum caps containing 20 mℓ (10 doses), 100 mℓ (50 doses) or 500 mℓ (250 doses).

Not all packsizes may necessarily be marketed.

REGISTRATION HOLDER                               

Intervet South Africa (Pty) Ltd.                        

20 Spartan Road, Spartan                               

1619, RSA                                                        

Tel: +27 (0) 11 923 9300                                  

Fax: +27 (0) 11 392 3158

www.msd-animal-health.co.za

MANUFACTURER

Intervet Inc.

405 State street

Millsboro, Delaware 19966

USA

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT

10 June 2021


SLEGS VIR DIEREGEBRUIK

BOVILIS® C7 SOMNI

Reg. Nr. G3114 (Wet 36/1947)

INDIKASIES

Bovilis® C7 Somni word aangedui vir die immunisering van gesonde beeste as ‘n hulpmiddel in voorkoming van siektes wat deur Clostridium chauvoei, Clostridium septicum, Clostridium novyi tipe B, Clostridium sordellii, Clostridium perfringens tipe C,

Clostridium perfringens tipe D en Haemophilus somnus veroorsaak word.

SAMESTELLING

Clostridium chauvoei, Clostridium septicum, Clostridium novyi tipe B, Clostridium sordellii, Clostridium perfringens tipe C, Clostridium perfringens tipe D en Haemophilus somnus.

Residuele formaldehied wat tydens produksie gebruik word, as preserveermiddel.

PRESERVEERMIDDELS

Geen

BERGING

 • Berg tussen 2 °C en 8 °C in ‘n yskas.
 • Moenie vries nie.
 • Beskerm teen direkte sonlig.

WAARSKUWINGS

 • Ontrekkingsperiode: 21 dae.
 • Ent slegs gesonde diere.
 • Bovilis® C7 Somni word nie aanbeveel vir gebruik tydens dragtigheid en laktasie nie.
 • Moenie Bovilis® C7 Somni met enige entstof of veterinêre geneesmiddel meng nie.
 • Ligte verbygaande reaksies mag by die inspuitingsplek voorkom.
 • Indien anafilaktiese reaksies voorkom, behandel met epinefrien.
 • Gebruik die totale inhoud sodra oopgemaak.
 • Doen weg met enige ongebruikte entstof weg en gooi alle entstofhouers en weggooibare toerusting weg na gebruik in ooreenstemming met die Nasionale Wet op Afvalbestuur, 2008 (Wet No. 59 van 2008).
 • Moenie gebruikte houers vir latere gebruik berg nie.
 • HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
 • Alhoewel hierdie entstof breedvoerig onder ‘n wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. lndien dit vermoed word, raadpleeg ‘n veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMAATREëLS

 • Gebruik slegs steriele naalde en spuite vir toediening.
 • Neem aseptiese voorsorgmaatreëls in ag en sorg dat alle toerusting skoon en steriel is voor gebruik.
 • Vermy besmetting tydens gebruik.
 • Dit is goeie inentingspraktyk om kontak met die oë, hande en klere te vermy tydens die hantering van die entstof. Dra beskermende klere en handskoene.
 • Moenie eet, drink of rook tydens die hantering van die entstof nie. Was hande deeglik na gebruik.
 • Volg die inentingsprogram om optimale resultate te verkry.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI

Skud goed voor en tydens gebruik.

DOSERING

Dien 2 mℓ onderhuids toe, gevolg deur nog ‘n 2 mℓ inspuiting 3 tot 4 weke later. Dit word aanbeveel om jaarliks weer ingeënt te word. Beeste wat voor die ouderdom van 3 maande ingeënt is, moet tydens speen of 4 tot 6 maande oud ingeënt word.

AANBIEDING

Hoëdigtheidspoliëtileen (HDPE) flessies toegemaak met steriele rubberstoppers en geseël met aluminiumdoppies wat 20 mℓ (10 dosisse), 100 mℓ (50 dosisse) of 500 mℓ (250 dosisse) bevat.

Nie alle verpakkingsgroottes word noodwendig bemark nie.

REGISTRASIEHOUER                                    

Intervet South Africa (Pty) Ltd.                       

Spartanweg 20, Spartan                                

1619, RSA                                                       

Tel: +27 (0) 11 923 9300                                 

Faks: +27 (0) 11 392 3158

www.msd-animal-health.co.za

VERVAARDIGER

Intervet Inc.

405 State street

Millsboro, Delaware 19966

USA

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET

10 Junie 2021