Avotan® Pour-On

Ready to use pour-on for the control of roundworms and blue ticks in cattle.

FOR EXTERNAL ANIMAL USE ONLY

AVOTAN® POUR-ON

Reg. No. G3745 (Act 36/1947)

Namibia Reg. No. V07/18.1.2/376 NS0

INDICATIONS

Ready-to-use pour-on for the control of roundworms and blue ticks in cattle.

This product is primarily indicated for dairy animals. This product is not ideal to use in cases of heavy tick burdens or during peak tick-seasons.

CAUTION

COMPOSITION

Contains Abamectin 5 mg per mℓ.

PHARMACOLOGICAL ACTION

Please note that this product acts systemically after application along the top line of the animal. The active ingredient is absorbed through the skin and in order for it to control ticks, the ticks need to bite and take a blood meal from an animal treated with abamectin. For this reason, the product is designed to control blue tick numbers and not to prevent tick-borne diseases. When the tick population has been controlled through regular/strategic application of this product, the risk of tick-borne diseases may significantly decrease.

STORAGE INSTRUCTIONS

 • Store in a cool, dry place below 25 °C.
 • Flammable. Keep away from open flames.

WARNINGS

 • Withdrawal period: Do not slaughter cattle for human consumption within 35 days of last treatment.

Milk: None.

 • Do not apply the product on dogs or other animal species.
 • Do not use in animals younger than 4 months.
 • Do not treat recovering, weak or stressed animals.
 • Do not administer the product orally or by injection.
 • Do not apply on animals with skin lesions.
 • This product is toxic to fish. Do not contaminate ponds, rivers and other waste sources.
 • It is not recommended to treat animals on extremely hot or rainy days.
 • Keep animals away from open flames during and immediately after application of the product.
 • Avoid use of electrical equipment e.g. livestock prodders on the animal during and immediately after application of the product.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

PRECAUTIONS

 • Avoid contact with the product. If skin contact occurs, remove contaminated clothing and wash skin thoroughly.
 • Use protective gloves when handling the product.
 • The product should only be used with an Avotan® Pour-On applicator.
 • Dispose of any containers, disposable equipment and any other waste after use, in accordance with National Environmental Management: Waste Act, 2008 (Act No. 59 of 2008) and do not reuse for any other purpose.
 • Do not store with food, drinks, medication or household products.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED

 • The product is flammable. Please refer to WARNINGS.
 • Dosage: 1 mℓ per 10 kg body weight (500 µg abamectin per kg).
 • Pour the recommended amount of Avotan® Pour-On along the topline, on a concentrated area along the rump or lumbar area (middle of the back to the base of the tail).
 • For long-haired animals (e.g. during winter months), it is recommended that Avotan® Pour-On is applied against the grain of the hair directly on the skin.

Dosage Rate

Weight (kg)Dose (m)
10010 mℓ
20020 mℓ
30030 mℓ
40040 mℓ
50050 mℓ

EFFICACY

1.           Roundworm Species

Gastro-intestinal nematode speciesImmatureAdult
Wireworm (Haemonchus placei)**
Brown stomach worm (Ostertagia ostertagi)**
Cattle bankrupt worm (Cooperia spp.)**
Hookworm (Bunostomum phlebotomum)**
Nodular worm (Oesophagostomum radiatum)**
Pulmonary nematode speciesImmatureAdult
Lungworm (Dictyocaulus viviparous)**

*  Controls (> 90 % effective)

2.          Ticks

Controls (> 90 % effective) blue ticks (Boophilus spp.) on cattle. Intervals between treatments are dependent on the tick infestation on the farm.

PRESENTATION

Plastic containers of 200 mℓ, 500 mℓ, 1 ℓ, 5 ℓ, 10 ℓ and 20 ℓ pack sizes.

REGISTRATION HOLDER                                      

Intervet South Africa (Pty) Ltd.                                     

20 Spartan Road,

Spartan                                                                                    

1619, RSA                                                                      

Tel: +27 (0) 11 923 9300

E-mail: msdahza@merck.com

www.msd-animal-health.co.za

MANUFACTURER

Burchem Research (Pty) Ltd.

54 Electron Avenue,

Isando, South Africa, 1609

DATE OF PUBLICATION OF PACKAGE INSERT

3 November 2010

SLEGS VIR UITWENDIGE DIEREGEBRUIK

AVOTAN® POUR-ON

Reg. No. G3745 (Wet 36/1947)

Namibië Reg. Nr. V07/18.1.2/376 NS0

INDIKASIES

VERSIGTIG

SAMESTELLING

Bevat Abamektien 5 mg per mℓ.

FARMAKOLOGIESE WERKING

Neem asseblief kennis dat hierdie produk ‘n sistemiese werking het na toediening op die toplyn van ‘n bees. Die aktiewe bestanddeel word deur die vel geabsorbeer en ten einde bosluise te beheer, het die bosluise nodig om te byt en ‘n bloedmaal te neem wat abamektien bevat. Vir hierdie rede is die produk ontwerp vir die beheer van bloubosluisgetalle en nie vir die voorkoming van bosluisoorgedraagde siektes nie. Na beheer van die bloubosluispopulasie deur gereelde/strategiese toediening van hierdie produk, kan die risiko van bosluisoorgedraagde siektes beduidend afneem.

BERGINGSINSTRUKSIES

 • Berg in ʼn koel, droë plek benede 25 °C.
 • Vlambaar. Hou weg van oop vlamme.

WAARSKUWINGS

 • Onttrekkingsperiode: Moet nie beeste binne 35 dae na laaste behandeling vir menslike verbruik slag nie.

Melk: Geen.

 • Moenie die produk op honde of ander dierspesies aanwend nie.
 • Moenie in diere jonger as 4 maande gebruik nie.
 • Moenie herstellende, swak of diere onder stres behandel nie.
 • Moenie die produk oraal of deur inspuiting toedien nie.
 • Moenie op diere met velletsels aanwend nie.
 • Hierdie produk is giftig vir visse. Moenie damme, riviere en ander waterbronne besoedel nie.
 • Dit word nie aanbeveel dat diere op baie warm of reënerige dae behandel word nie.
 • Hou diere weg van oop vlamme tydens en direk na toediening van die produk.
 • Vermy die gebruik van elektriese toerusting bv. ’n prikstok op die diere tydens en direk na toediening van die produk.
 • HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
 • Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder ʼn wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ʼn veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMAATREëLS

 • Vermy kontak met die produk. In die geval van velkontak, verwyder die besmette klere en was die vel deeglik.
 • Gebruik beskermende handskoene tydens aanwending.
 • Die produk moet slegs gebruik word met ’n Avotan® Pour-On toediener.
 • Doen weg met enige houers, weggooibare toerusting en enige ander afval, in ooreenstemming met Nasionale Omgewingsbestuur: Wet op Afval, 2008 (Wet Nr. 59 van 2008) en moenie hergebruik vir enige ander doeleindes nie.
 • Moenie saam met voedsel, drank, medikasie of huishoudelike produkte gestoor word nie.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI

 • Die produk is vlambaar. Verwys asseblief na WAARSKUWINGS.
 • Dosis: 1 mℓ per 10 kg liggaamsmassa (500 µg abamektien per kg).
 • Giet die aanbevole hoeveelheid Avotan® Pour-On langs die toplyn, oor ‘n gekonsentreerde area oor die kruis of stertwortel area (middel van die lyf tot die stertwortel).
 • Vir langhaar diere (bv. tydens wintermaande), word dit aanbeveel dat Avotan® Pour-On teen die grein van die hare direk op die vel toegedien word.

Doseringshoeveelheid

Massa (kg)Dosis (m)
10010 mℓ
20020 mℓ
30030 mℓ
40040 mℓ
50050 mℓ

DOELTREFFENHEID

1.           Rondewurmspesies

Gastrointestinale rondewurm spesiesOnvolwasseVolwasse
Haarwurm (Haemonchus placei)**
Bruinmaagwurm (Ostertagia ostertagi)**
Beesbankrotwurm (Cooperia spp.)**
Haakwurm (Bunostomum phlebotomum)**
Knoppieswurm (Oesophagostomum radiatum)**
Long rondewurm spesiesOnvolwasseVolwasse
Longwurm (Dictyocaulus viviparous)**

* Beheer (> 90 % effektief)

2.          Bosluise          

Beheer (> 90 % effektief) bloubosluise (Boophilus spp.) op beeste. Tussenposes tussen behandelings sal van die bosluispopulasie op die plaas afhang.

AANBIEDING

Plastiese houers in 200 mℓ, 500 mℓ, 1 ℓ, 5 ℓ, 10 ℓ en 20 ℓ verpakkingsgroottes.

REGISTRASIEHOUER

Intervet South Africa (Pty) Ltd.

Spartanweg 20,

Spartan

1619, RSA

Tel: +27 (0) 11 923 9300

E-pos: msdahza@merck.com

www.msd-animal-health.co.za

VERVAARDIGER

Burchem Research (Pty) Ltd.

54 Electron Avenue,

Isando, South Africa, 1609

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN VOUBILJET

3 November 2010