Avotan® Pour-On

Ready to use pour-on for the control of roundworms and blue ticks in cattle.

FOR EXTERNAL ANIMAL USE ONLY 

AVOTAN® POUR-ON
Reg. No. G3745 (Act 36/1947)
Namibia Reg. No. V07/18.1.2/376 NS0

INDICATIONS
Ready to use pour-on for the control of roundworms and blue ticks in cattle. 
This product is primarily indicated for dairy animals. This product is not ideal to use in cases of heavy tick burdens or during peak tick-seasons.

COMPOSITION
Contains: Abamectin 5 mg/mℓ.

PHARMACOLOGICAL ACTION
Please note that this product acts systemically after application along the top line of the animal. The active ingredient is absorbed through the skin and in order for it to control ticks, the ticks need to bite and take a blood meal from an animal treated with abamectin. For this reason, the product is designed to control blue tick numbers and not to prevent tick-borne diseases. When the tick population has been controlled through regular/strategic application of this product, the risk of tick-borne diseases may significantly decrease.

CAUTION

STORAGE

 • Store in a cool, dry place below 25 °C.
 • Flammable. Keep away from open flames.

WARNINGS

 • Withdrawal period:
  • Do not slaughter cattle for human consumption within 35 days of last treatment. 
  • Milk: Zero days.
 • Do not apply the product on dogs or other animal species.
 • Do not use in animals younger than 4 months.
 • Do not treat recovering, weak or stressed animals.
 • Do not administer the product orally or by injection.
 • Do not apply on animals with skin lesions.
 • It is not recommended to treat animals on extremely hot or rainy days.
 • Keep animals away from open flames during and immediately after application of the product.
 • Avoid use of electrical equipment e.g. livestock prodders on the animal during and immediately after application of the product.
 • This product is toxic to fish. Do not contaminate ponds, rivers and other water sources.
 • Dispose of empty containers according to local waste disposal regulations and do not reuse for any other purpose. Empty containers should not be burned.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

PRECAUTIONS

 • Avoid contact with the product. If skin contact occurs, remove contaminated clothing and wash skin thoroughly.
 • Use protective gloves when handling the product.
 • The product should only be used with an Avotan® Pour-On applicator.
 • Do not store with food, drink, medication or household products.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED

 • The product is flammable. Please refer to WARNINGS.
 • Dosage: 1 mℓ/10 kg body weight (500 µg abamectin/kg).
 • Pour the recommended amount of Avotan® Pour-On along the top line, on a concentrated area along the rump or lumbar area (middle of the back to the base of the tail).
 • For long-haired animals (e.g. during winter months), it is recommended that Avotan® Pour-On is applied against the grain of the hair directly onto the skin.

DOSAGE

EFFICACY

1. Roundworm Species

*  Controls (> 90 % effective)

2. Ticks
Controls (> 90 % effective) blue ticks (Boophilus spp.) on cattle. Intervals between treatments are dependent on the tick infestation on the farm.

PRESENTATION
Plastic containers of 200 mℓ, 500 mℓ, 1 ℓ, 5 ℓ, and 20 ℓ pack sizes.

REGISTRATION HOLDER
Intervet South Africa (Pty) Ltd.
20 Spartan Road, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Fax: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

MANUFACTURER
Burchem Research (Pty) Ltd.
54 Electron Avenue,
Isando, South Africa, 1609

DATE OF PUBLICATION OF PACKAGE INSERT
3 November 2010

SLEGS VIR UITWENDIGE DIEREGEBRUIK

AVOTAN® POUR-ON
Reg. No. G3745 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. Nr. V07/18.1.2/376 NS0

INDIKASIES 
Gereed vir gebruik opgietmiddel vir die beheer van rondewurms en bloubosluise in beeste. 
Hierdie produk word hoofsaaklik vir suiweldiere aangedui. Hierdie produk is nie ideaal vir gebruik in gevalle van swaar bosluisbesmettings of tydens die piek bosluis-seisoene nie.

SAMESTELLING
Bevat: Abamektien 5 mg/mℓ.

FARMAKOLOGIESE WERKING
Neem asseblief kennis dat hierdie produk ‘n sistemiese werking het na toediening op die toplyn van ‘n bees. Die aktiewe bestanddeel word deur die vel geabsorbeer en ten einde bosluise te beheer, het die bosluise nodig om te byt en ‘n bloedmaal te neem wat abamektien bevat. Vir hierdie rede is die produk ontwerp vir die beheer van bloubosluisgetalle en nie vir die voorkoming van bosluisoorgedraagde siektes nie. Na beheer van die bloubosluispopulasie deur gereelde/strategiese toediening van hierdie produk, kan die risiko van bosluisoorgedraagde siektes beduidend afneem

VERSIGTIG

BERGING

 • Berg in ʼn koel, droë plek benede 25 °C.
 • Vlambaar. Hou weg van oop vlamme.

WAARSKUWINGS

 • Onttrekkingsperiode:
  • Moet nie beeste binne 35 dae na laaste behandeling vir menslike verbruik slag nie. 
  • Melk: Nul dae. 
 • Moenie die produk op honde of ander dierspesies aanwend nie.
 • Moenie in diere jonger as 4 maande gebruik nie.
 • Moenie herstellende, swak of diere onder stres behandel nie.
 • Moenie die produk mondeliks of deur inspuiting toedien nie.
 • Moenie op diere met velletsels aanwend nie.
 • Dit word nie aanbeveel dat diere op baie warm of reënerige dae behandel word nie.
 • Hierdie produk is giftig vir visse. Moet nie damme, riviere en ander waterbronne besoedel nie.
 • Hou diere weg van oop vlamme tydens en direk na toediening van die produk.
 • Vermy die gebruik van elektriese toerusting bv. ’n prikstok op die diere tydens en direk na toediening van die produk.
 • Doen weg met alle leë houers volgens plaaslike afvalbestuursregulasies en moenie vir enige ander doeleinde gebruik word nie. Leë houers moenie verbrand word nie.
 • HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
 • Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder ʼn wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ʼn veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMAATREëLS

 • Vermy kontak met die produk. In die geval van velkontak, verwyder die besoedelde klere en was die vel deeglik.
 • Gebruik beskermende handskoene tydens aanwending.
 • Die produk moet slegs met ’n Avotan® Pour-On toediener gebruik word.
 • Moenie saam met voedsel, drank, medikasie of huishoudelike produkte geberg word nie.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI

 • Die produk is vlambaar. Verwys asseblief na WAARSKUWINGS.
 • Dosis: 1 mℓ/10 kg liggaamsmassa (500 µg abamektien/kg).
 • Giet die aanbevole hoeveelheid Avotan® Pour-On langs die toplyn, oor ‘n gekonsentreerde area oor die kruis of stertwortel area (middel van die lyf tot die stertwortel).
 • Vir diere met lang pelse (bv. tydens wintermaande), word dit aanbeveel dat Avotan® Pour-On teen die grein van die hare direk op die vel toegedien word.

DOSIS

DOELTREFFENHEID

1. Rondewurmspesies

* Beheer (> 90 % effektief)

2. Bosluise
Beheer (> 90 % effektief) bloubosluise (Boophilus spp.) op beeste. Tussenposes tussen behandelings sal van die bosluispopulasie op die plaas afhang.

AANBIEDING
Plastiese houers in verpakkingsgroottes van 1 ℓ, 5 ℓ  and 20 ℓ.

REGISTRASIEHOUER
Intervet South Africa (Pty) Ltd.
Spartanweg 20, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Faks: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

VERVAARDIGER
Burchem Research (Pty) Ltd.
54 Electron Avenue, 
Isando, South Africa, 1609

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN VOUBILJET
3 November 2010