Taktic® LS Cattle Dip

Controls ticks and kills lice and mange mites on cattle.

FOR EXTERNAL ANIMAL USE ONLY

TAKTIC® LS CATTLE DIP
Reg. No. G2536 (Act 36/1947)
Namibia Reg. No. V02/18.3.4/779 NS0

INDICATIONS
Controls ticks. Kills lice and mange mites on cattle.

COMPOSITION
Amitraz 23,75 % m/m
Plus Calcium hydroxide 75 % m/m stabiliser

STORAGE 
Protect product from extremes of heat and cold and from dampness.

WARNINGS

 • DO NOT USE ON HORSES.
 • Withdrawal period: Do not slaughter cattle for human consumption within 7 days of last dipping.
 • The use of this product may lead to a slight bleaching effect giving rise to a red tinge of the hairtips of black, and black-and-white cattle without any harmful effects.
 • In case of poisoning call a doctor and make this label available to him.
 • Destroy empty packets according to local waste disposal regulations.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED
For external use only on cattle by dipping. NOT FOR HAND SPRAYING OR SPRAY RACES.
Taktic® LS Cattle Dip should not be mixed with any other dip.

Mixing Instructions (Dip tanks only)
Initial fill

 1. Taktic® LS Cattle Dip is available in 5 x 100 head packs.
 2. The small packet contains the active ingredient and the larger packet contains stabiliser (Calcium hydroxide).
 3. For every 1 250 ℓ of water in the dip tank, 5 x 100 head packs Taktic® LS Cattle Dip will be required. For a 12 500 ℓ tank 50 x 100 head packs will be required for initial filling.
 4. Open all the small packets (according to dip tank volume) and add all the powder to approximately 40 ℓ of water in a suitable container. Allow powder to settle, then stir. When well mixed add to the dip tank and agitate well. Proceed with dipping immediately.
 5. At the end of dipping, open all the packets of stabiliser and sprinkle along the length of the dip tank.

Replenishment

 • Top up with water when necessary to provide a suitable dip wash level. 
 • Add packets of Taktic® LS Cattle Dip active ingredient (small packets), observing the mixing instructions under d) above according to the number of animals dipped on the last dipping, e.g. if 500 head were dipped at the last dipping, mix 5 x 100 head packet with water, and add to the dip wash. Proceed with dipping immediately.
 • At the end of dipping, open the large packet of stabiliser, which is attached to the small packet of active ingredient and sprinkle along the length of the dip wash.

The following table summarises the requirements for initial filling and subsequent replenishments:

FREQUENCY OF USE
Intensive tick control
When used as directed at weekly intervals it will provide intensive control of ticks. All animals should be treated, and interruption of the programme should be avoided as they will then, if not vaccinated, be susceptible to various tick-borne diseases.
Extended treatment intervals
Under circumstances of low tick challenge, it may be used, at the user’s discretion, at intervals greater than 7 days. In these circumstances, users are advised to make use of relevant vaccines to obtain optimal protection of their cattle against prevalent tick-borne diseases.
Dip cattle twice with a 7-day interval for lice.
If a period of longer than 3 weeks should elapse between dippings, add additional stabiliser (Calcium hydroxide) at the rate of 2,5 kg to 2 500 ℓ of dip wash at the end of the last dipping. With this procedure the contents of the tank will be adequately protected for two months.
Each box contains 2,5 kg additional stabiliser for this purpose.

PRESENTATION
5 x 100 Head (250g) supplied together with 5 x 2,5 kg lime stabiliser and 2,5 kg additional lime stabiliser.

REGISTRATION HOLDER
Intervet South Africa (Pty) Ltd.
20 Spartan Road, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Fax: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

MANUFACTURER
Nulandis
14 Field Street
Lilianton

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT
19 May 2002

SLEGS VIR UITWENDIGE DIEREGEBRUIK

TAKTIC® LS CATTLE DIP
Reg. Nr. G2536 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. Nr. V02/18.3.4/779 NS0

INDIKASIES
Beheer bosluise. Dood luise en skurftemyte op beeste.

SAMESTELLING
Amitras 23,75 % m/m
Plus Kalsiumhidroksied 75 % m/m stabiliseerder

BERGING
Beskerm die produk teen uiterstes van hitte en koue asook teen vogtigheid.

WAARSKUWINGS

 • MOET NIE OP PERDE GEBRUIK NIE.
 • Onttrekkingsperiode: Moenie diere vir menslike verbruik slag binne 7 dae na laaste dipping nie.
 • Die gebruik van hierdie produk mag ‘n geringe verbleiking veroorsaak wat aanleiding gee tot ‘n rooi skynsel van die haarpunte van swart, en swart-en-wit beeste, wat skadeloos is.
 • In geval van vergiftiging raadpleeg ‘n geneesheer en toon hierdie etiket aan hom.
 • Vernietig leë pakkies volgens plaaslike afvalbestuursregulasies.
 • HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
 • Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder ‘n wye verskeidenheid van toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ‘n veearts en verwittig die registrasiehouer.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI
Slegs vir uitwendige gebruik deur middel van dipping op beeste. NIE VIR GEBRUIK AS HANDBESPUITING OF IN SPUITGANGE NIE.
Taktic® LS Cattle Dip moet nie met enige ander dip gemeng word nie.

Menginstruksies (slegs dipbakke)
Varsvulling

 1. Taktic® LS Cattle Dip word in pakke van 5 x 100 behandelings in ‘n karton verpak.
 2. Die klein pakkie bevat die aktiewe bestanddeel en die groter pak bevat stabiliseerder (Kalsiumhidroksied).
 3. Vir elke 1 250 ℓ water in die dipbak word 5 x 100 behandelingspakke Taktic® LS Cattle Dip benodig. Vir ‘n dipbak met ‘n inhoud van 12 500 ℓ, sal 50 x 100 behandelingspakke benodig word vir varsvulling.
 4. Maak al die klein pakkies oop (volgens die dipbakvolume) en voeg al die poeier by ongeveer 40 ℓ water in ‘n geskikte houer. Wag tot die poeier afgesak het en roer dan. Nadat dit deeglik vermeng is, gooi dit in die dipbak en roer goed. Begin dadelik met dipping.
 5. Nadat die dipping voltooi is, maak al die pakke stabiliseerder oop en strooi dit oor die lengte van die dipbak.

Aanvulling

 • Vul aan met water indien nodig om ‘n geskikte dipmengselvlak te verkry.
 • Voeg pakkies Taktic® LS Cattle Dip aktiewe bestanddeel (klein pakkies) by, met inagneming van die menginstruksies onder d) hierbo genoem, volgens die hoeveelheid diere wat met die vorige dipping gedip is, bv. indien 500 beeste gedip is gedurende die vorige dipping, meng 5 x 100 behandelingspak in water en voeg by die dipmengsel. Begin dadelik met die dipping.
 • Nadat die dipping voltooi is, maak die groot pakke met stabiliseerder oop wat aan die klein pakkies aktiewe bestanddeel vasgeheg was en strooi dit oor die lengte van die dipbak.

Die volgende tabel gee ‘n opsomming van hoeveelhede benodig vir varsvulling en daaropvolgende aanvulling:

AANWENDINGSPERIODES
Intensiewe bosluisbeheer
Wanneer gebruik word soos aangedui met weeklikse tussenpose, sal dit intensiewe beheer van bosluise verseker. Die hele trop behoort behandel te word en onderbreking van die program moet vermy word aangesien hulle vir verskeie bosluissiektes vatbaar sal wees tensy hulle geënt is.
Verlengde behandelingstussenpose
Waar daar ‘n lae bosluisbesmetting voorkom, kan die produk na goeddunke van die verbruiker, met tussenposes van langer as 7 dae gebruik word. Onder hierdie omstandighede word die gebruiker aangeraai om die toepaslike entstowwe toe te dien om sodoende optimale beskerming vir hulle vee teen heersende bosluissiektes te bekom.
Dip beeste twee maal met ‘n 7-dag tussenpose vir beesluise. Indien langer as drie weke tussen dippings verloop, voeg addisionele stabiliseerder (Kalsiumhidroksied) by teen 2,5 kg op 2 500 ℓ dipmengsel aan die einde van die laaste dipping. Sodoende sal die dipbakinhoud vir twee maande voldoende beskerm word. Elke karton bevat 2,5 kg addisionele stabiliseerder spesifiek vir die doel.

AANBIEDING
5 x 100 Behandelingseenheidpakke (250g) met 5 x 2,5 kg kalk stabiliseerder en 2,5 kg addisionele kalk stabiliseerder.

REGISTRASIEHOUER
Intervet South Africa (Pty) Ltd.
Spartanweg 20, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Faks: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

VERVAARDIGER
Nulandis
14 Field Street
Lilianton

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET
19 Mei 2002