Ivotan® SUPER

An antiparasitic remedy for cattle.

FOR ANIMAL USE ONLY

IVOTAN® SUPER
Reg. No. G4368 (Act 36/1947)

INDICATIONS
An antiparasitic remedy for cattle.

COMPOSITION
Contains: ivermectin 1,0 % m/v and clorsulon 10,0 % m/v.

1* Macrocyclic lactones
6* Sulfonamide

CAUTION

STORAGE 
Store in a cool place
Protect from direct sunlight

WARNINGS

 • Do not slaughter animals for human consumption within 49 days after treatment.
 • Do not treat cattle whose milk or milk products are intended for human consumption
 • Administer by subcutaneous injection only.
 • Dispose of empty containers according to local waste disposal regulations and do not reuse for any other purpose.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

PRECAUTIONS

 • Store in a safe place.
 • Refrain from smoking and eating whilst handling Ivotan® Super.
 • Wash hands after use.
 • It is recommended that all cattle be vaccinated against clostridial infections (e.g. black quarter), before treatment with Ivotan® Super.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED
Administer by subcutaneous injection only.

Dosage rate for cattle: 1 mℓ/50 kg body mass (200 µg/kg ivermectin plus
2,0 mg/kg clorsulon).
Use an appropriate needle (e.g. 18-gauge x 20 mm) attached to sterile equipment and follow aseptic procedures.
Inject cattle under the skin on the side of the neck or behind the shoulder. Do not inject more than 15 mℓ per injection site.

Dosage table

CATTLE
Internal parasites
Effective against the following internal parasites:

Definitions: * Controls: ≥ 90 % effective.
                   ** Aids in the control: 60 to 89 % effective.

PRESENTATION
500 mℓ

REGISTRATION HOLDER
Intervet South Africa (Pty) Ltd.
20 Spartan Road, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Fax: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT
26 September 2019

SLEGS VIR DIEREGEBRUIK

IVOTAN® SUPER
Reg. Nr. G4368 (Wet 36/1947)

INDIKASIES
‘n Antiparasitiese middel vir beeste.

SAMESTELLING
Bevat: ivermektien 1,0 % m/v en klorsulon 10,0 % m/v.
1* Makrosikliese laktoon
6* Sulfoonamied

VERSIGTIG

BERGING

 • Berg in ‘n koel plek.
 • Beskerm teen direkte sonlig.

WAARSKUWINGS

 • Onttrekkingsperiode: Moenie diere vir menslike verbruik binne 49 dae na behandeling slag nie.
 • Moenie behandelde beeste se melk of melkprodukte vir menslike verbruik gebruik nie.
 • Gebruik slegs as ‘n onderhuidse inspuiting.
 • Doen weg met leë houers volgens plaaslike afvalbestuursregulasies en moenie hergebruik vir enige ander doeleindes nie.
 • HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
 • Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder ‘n wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ‘n veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMAATREëLS

 • Berg op ‘n veilige plek.
 • Moenie rook of eet tydens hantering van Ivotan® Super nie.
 • Was hande deeglik na gebruik.
 • Dit word aanbeveel dat alle beeste teen klostridiale siektes, (bv. sponssiekte) ingeënt word, voor behandeling met Ivotan® Super.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI
Gebruik as ‘n onderhuidse inspuiting.
Dosis vir beeste: 1 mℓ/50 kg liggaamsmassa (200 µg/kg ivermektien plus
2,0 mg/kg klorsulon).
Gebruik geskikte naalde (bv. 18-maat x 20 mm) wat aan steriele toerusting gekoppel is en werk asepties.
Spuit beeste onder die los vel op die kant van die nek of agter die blad. Moenie meer as
15 mℓ by een inspuitplek spuit nie.

Doseringstabel

BEESTE
Inwendige parasiete
Doeltreffend teen die volgende inwendige parasiete:

Definisies: * Beheer: ≥ 90 % effektief.
                    ** Hulpmiddel in die beheer: 60 tot 89 % effektief.

AANBIEDING
500 mℓ

REGISTRASIEHOUER
Intervet South Africa (Pty) Ltd.
Spartanweg 20, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Faks: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET
26 September 2019