Ex-A-Lint Super

An oral anthelmintic remedy against tapeworm in sheep, goats, calves and ostriches.

FOR ANIMAL USE ONLY

EX-A-LINT SUPER
Reg. No. G4369 (Act 36/1947)

INDICATIONS
An oral anthelmintic remedy against tapeworm in sheep, goats, calves and ostriches.

COMPOSITION
Contains: praziquantel 2,5 % m/v.

8* Isoquinolones

CAUTION

STORAGE
Store in a cool place.

WARNINGS

  • Withdrawal period: Zero days.
  • Dispose of empty containers according to local waste disposal regulations and do not reuse for any other purpose.
  • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
  • Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

PRECAUTIONS
It is recommended that sheep and goats be vaccinated against pulpy kidney disease and calves against black quarter before any worm remedy is administered.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED
Shake well before use.
Use as oral drench.

Dosage Table

Definitions: * Class 1: 100 % effective in more than 80 % of treated animals.
                   # Class 2: 100 % effective in more than 60 % of treated animals.

PRESENTATION
5 ℓ and 10 ℓ

REGISTRATION HOLDER

Intervet South Africa (Pty) Ltd.
20 Spartan Road, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Fax: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT
26 September 2019

SLEGS VIR DIEREGEBRUIK

EX-A-LINT SUPER
Reg. Nr. G4369 (Wet 36/1947)

INDIKASIES
‘n Orale wurmmiddel teen lintwurm in skape, bokke, kalwers en volstruise.

SAMESTELLING
Bevat: prasikwantel 2,5 % m/v.

8* Isokwinoliene

VERSIGTIG

BERGING
Berg op ‘n koel plek.

WAARSKUWINGS

  • Onttrekkingsperiode: Nul dae.
  • Doen weg met leë houers volgens plaaslike afvalbestuursregulasies en moenie hergebruik vir enige ander doeleindes nie.
  • HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
  • Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder ‘n wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ‘n veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMAATREëLS
Dit word aanbeveel dat alle skape en bokke teen bloednier en kalwers teen sponssiekte ingeënt word voordat dosering met enige wurmmiddel plaasvind.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANBEVEEL
Skud goed voor gebruik.
Gebruik as mondelingse doseermiddel.

Doseringstabel

Definisies:  * Klas 1: 100 % doeltreffend in meer as 80 % van die behandelde diere.
                  # Klas 2: 100 % doeltreffend in meer as 60 % van die behandelde diere.

AANBIEDING
5 ℓ en 10 ℓ

REGISTRASIEHOUER
Intervet South Africa (Pty) Ltd.
Spartanweg 20, Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Faks: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET
26 September 2019