Coopers Triatix® Plus Pour-On

Ready to use pour-on for cattle, sheep, goats and game.

FOR EXTERNAL ANIMAL USE ONLY

COOPERS TRIATIX® PLUS POUR-ON
Reg. No. G4239 (Act 36/1947)

INDICATIONS
Ready to use pour-on for cattle, sheep, goats and game.

–  Residual action
–  Non-systemic action

Cattle
–  Controls ticks
–  Controls Stable flies, Horn flies, Cattle Louse flies and Nuisance flies e.g. House flies
–  Kills lice (biting and sucking) and mange mites
–  Protects against Black flies
–  Easy application along backline

Sheep and Goats – Controls Karoo Paralysis, Bont-legged and Red-legged ticks

Game – Controls ticks

CAUTION

STORAGE
Store in a cool place, below 25 °C.

COMPOSITION    
Amitraz 2,0 % m/v
Deltamethrin 0,50 % m/v
Piperonyl Butoxide 2,0 % m/v

WARNINGS

 • Withdrawal periods:   
  • Milk – Zero
  • Meat – 7 days
 • DO NOT USE ON HORSES AND OTHER EQUIDAE SPECIES.
 • DO NOT USE ON CALVES/LAMBS UNDER 1 MONTH.
 • Treat strictly according to body weight.
 • Signs of salivation and lethargy may occur with overdosage. These signs are transient and will pass with no ill effect.
 • Store away from food and feed.
 • Synthetic pyrethroid pour-ons may cause irritation. It is suggested that a group of 10 animals be treated first and observed for an hour before treating the rest of the herd.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

PRECAUTIONS

 • Avoid contact with product.
 • Tightly reseal the container if all the contents have not been used.
 • Do not use container for any other purpose when empty.
 • Dispose of in a safe manner according to local waste disposal regulations.
 • Do not contaminate ponds, rivers and other water sources.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED
SHAKE WELL BEFORE USE.

CATTLE
Ticks, Flies and Lice: Dose = 1 mℓ/10 kg.
Apply along the backline, from the shoulder to the root of the tail using a measuring dispenser.
In case of heavy Brown ear or Blue tick challenge, apply Coopers Triatix® Plus Pour-On from the base of the skull to the root of the tail.
Treat at regular intervals according to tick challenge. The longer the product is regularly applied, the more the tick population is reduced. It will then become possible to apply at intervals greater than 7 days.
For Black fly (Simulium) apply also to ears and underline. Repeat as required according to challenge.
For population control of Nuisance Flies and Stable Flies, use two to three treatments at weekly intervals. Thereafter use according to challenge.

SHEEP AND GOATS
Environmental conditions and parasite challenge can influence treatment intervals.
Dosage for optimal residual action = 1 mℓ/5kg.
Karoo Paralysis Ticks
Divide the full dose per animal into 4 equal parts. Apply one part onto each axillae and groin region, whilst the animal is turned over in a sitting position.
Treat at regular intervals according to tick challenge. 
Bont-legged and Red-legged ticks
The dosage should be divided into 3 equal parts and applied to the axillae, groin and anogenital regions. 
Treat sheep at regular intervals of approximately 3-4 weeks or as necessary, according to tick challenge.
For crippled sheep apply 1 mℓ to the affected hoof/fetlock.

GAME
Ticks:  Dose = 10 mℓ/100 kg
Apply along the backline, from the shoulder to the root of the tail by means of a suitable applicator or apply with devices for game. Treat weekly for a period of three weeks to reduce tick numbers and thereafter use according to tick challenge.                          

How to use the applicator
Remove the cap of the calibrated chamber.
Without removing the remaining cap, squeeze the container until the correct dosage volume is present in the calibrated chamber, and apply as prescribed.

PRESENTATION
Coopers Triatix® Plus Pour-On is packed in plastic bottles and is available in the following pack sizes: 1ℓ, 5ℓ and 20ℓ.

REGISTRATION HOLDER
Cooper Veterinary Products (Pty) Ltd.
20 Spartan Road
Spartan, 1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300    
Fax: +27 (0) 11 392 3158

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT
November 2017

SLEGS VIR UITWENDIGE DIEREGEBRUIK

COOPERS TRIATIX® PLUS POUR-ON
Reg. Nr. G4239 (Wet 36/1947)

INDIKASIES
Gereed vir gebruik opgietmiddel vir beeste, skape, bokke en wild

–           Nawerkende effek
–           ‘n Nie-sistemiese werking

Beeste                        
–           Beheer bosluise
–           Beheer stalvlieë, horingvlieë, beesluisvlieë en lasvlieë bv. Huisvlieë
–           Dood luise (bytende en suigende) en skurftemyte.
–           Beskerm teen riviermuggies
–           Maklike aanwending op die rug

Skape en Bokke – Beheer Karooverlammings-, Bontpoot- en Rooipootbosluise.

Wild – Beheer bosluise

VERSIGTIG

BERGING
Berg in ‘n koel plek, benede 25 °C

SAMESTELLING
Amitras 2,0% m/v
Deltametrien 0,50 % m/v
Piperonielbutoksied 2,0 % m/v

WAARSKUWINGS

 • Onttrekkingsperiode:
  • Melk – Nul dae
  • Vleis – 7 dae 
 • MOET NIE OP PERDE OF ANDER EQUIDAE SPESIES GEBRUIK NIE.
 • MOET NIE OP KALWERS/LAMMERS JONGER AS 1 MAAND GEBRUIK NIE.
 • Behandel streng volgens liggaamsmassa.
 • Tekens van kwyling en lomerigheid mag voorkom met oordosering. Hierdie tekens is tydelik en diere sal herstel sonder enige newe effekte.
 • Bêre weg van voedsel en voer.
 • Sintetiese piretroïedopgietmiddels mag irritasie veroorsaak. Dit word aanbeveel om ʼn groep van 10 diere te behandel en hulle vir ʼn uur waar te neem voordat die res van die kudde behandel word.
 • HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
 • Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder ‘n wye verskeidenheid  toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes.  Indien dit vermoed word, raadpleeg ‘n veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMAATREëLS

 • Vermy aanraking met produk.
 • Indien inhoud nie opgebruik word nie, herseël houer deeglik.
 • Indien leeg, moet nie die houer vir enige ander doel hergebruik nie.
 • Doen weg met houers op ʼn veilige manier volgens plaaslike afvalbestuursregulasies.
 • Moet nie damme, riviere en ander waterbronne besoedel nie.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI
SKUD VOOR GEBRUIK.

BEESTE
Bosluise, Vlieë en Luise: Dosis = 1 mℓ/10 kg
Dien die nodige dosis toe al met die rug langs van die skof tot op die stertwortel met behulp van die toediener.
In geval van swaar bruinoor- of bloubosluisbesmetting, wend Coopers Triatix® Plus Pour-On vanaf die basis van die skedel tot op die stertwortel aan.
Behandel met gereelde tussenposes, na gelang van bosluisdruk. Hoe langer die produk gereeld gebruik word, hoe groter die daling in die bosluisbevolking. Dit mag dan moontlik wees om aanwendings met langer tussenposes as 7 dae te hê.
Vir riviermuggies (Simulium) wend ook aan ore en onderlyn. Herhaal soos benodig na gelang van die besmetting.
Vir populasiebeheer van lasvlieë en stalvlieë gebruik twee tot drie behandelings met weeklikse tussenposes. Gebruik daarna na gelang van besmetting.

SKAPE EN BOKKE
Omgewingsfaktore en parasietuitdaging kan behandelingstussenposes beïnvloed.
Dosis vir optimale nawerkende effek = 1 mℓ/5kg.
Karooverlammingsbosluise
Verdeel die volle dosis per dier in 4 gelyke dele. Wend een deel aan elke oksel- en liesgedeelte,  terwyl die dier omgekeer is in ‘n sittende posisie.
Behandel met gereelde tussenposes, na gelang van bosluis druk.
Bontpoot- en Rooipootbosluise
Verdeel die dosis in 3 gelyke dele.
Wend aan die oksel-, lies- en onder die stertgedeeltes.
Behandel skape met gereelde tussenposes van ongeveer 3-4 weke of wanneer benodig, na gelang van bosluis druk.
Vir skape wat kruppel is, wend 1 mℓ op die aangetaste hoef/koot aan.

WILD
Bosluise: Dosis = 10 mℓ/100 kg
Dien die nodige dosis toe al met die rug langs van die skof tot op die stertwortel met behulp van ʼn toediener of met diptoestelle vir wild. Behandel weekliks vir drie weke om bosluisgetalle te verminder en daarna na gelang van bosluisdruk.

Gebruik van toediener
Verwyder die prop van die gekalibreerde maatkamer.
Sonder om die ander prop te verwyder, druk die toediener totdat die verlangde dosis volume in die maatkamer versamel, en dien toe soos voorgeskryf.

AANBIEDING
Coopers Triatix® Plus Pour-On word verpak in plastiese bottels en is beskikbaar in die volgende verpakgroottes: 1ℓ, 5ℓ en 20ℓ.

REGISTRASIEHOUER
Cooper Veterinary Products (Pty) Ltd.
Spartanweg 20
Spartan, 1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Fax: +27 (0) 11 392 3158

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET
November 2017