Coopers® Clostri 8 + B

Clostridial vaccine for Cattle and Sheep.

FOR ANIMAL USE ONLY

COOPERS® CLOSTRI 8 + B
Reg. No. G4207 (Act 36/1947)
Clostridial vaccine for Cattle and Sheep.

INDICATIONS
A vaccine for the active immunisation of healthy cattle and sheep over 2 months of age against:
Enterotoxaemia, haemorrhagic enteritis, blackleg, malignant oedema (gas gangrene), lamb dysentery, infectious necrotic hepatitis (black disease), pulpy kidney disease, sudden death syndrome, tetanus and botulism.

COMPOSITION
Contains bacterin and toxoids of Clostridium spp. to meet the following potency values;

Although Clostridium perfringens type B is not a component of the vaccine, immunity is provided against the beta- and epsilon toxins produced by Clostridium perfringens type B. This is due to the combination of C. perfringens type C (beta toxin) and type D (epsilon toxin) fractions.

STORAGE

 • Store between 2 °C and 8 °C.
 • Do not freeze.
 • Protect from light.
 • Shake well before use.

WARNINGS

 • Withdrawal period: Do not slaughter animals for human consumption within 21 days of last administration.
 • Vaccinate only healthy cattle and sheep over 2 months of age.
 • Concurrent use of other vaccines is not recommended.
 • This product is not a substitute for the supplementary feeding of phosphorus.
 • Do not mix the vaccine with other veterinary medicinal products.
 • As with all vaccines, occasional hypersensitivity reactions may occur. In such cases, appropriate treatment such as adrenaline and/or antihistamines should be administered without delay. Consult a veterinarian.
 • Usually no marked reaction follows vaccination although a transient swelling may appear at the site of inoculation, and some animals may show a moderate rise of temperature for one or two days.
 • Dispose of any unused vaccine as well as all empty vaccine containers and vaccination equipment according to local waste disposal regulations at the end of each day’s operations, as under field conditions it may be difficult to avoid accidental contamination of the vaccine.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this vaccine has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

PRECAUTIONS

 • Only sterile needles and properly sterilised vaccinators should be used. In order to maintain proper hygiene, it is advisable to change to clean sterile needles as frequently as possible.
 • In case of long fleece, it is necessary to make sure that the needle has penetrated the skin before injecting the product.
 • Vaccination of stressed animals should be avoided.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED
The bottle should be shaken well before doses are withdrawn.
Method of administration: Subcutaneous injection.

Dosage
Cattle and calves over 2 months of age
Primary vaccination: Two injections of 5 mℓ each, with an interval of 4 weeks.
Revaccinate with a single dose.
Sheep and lambs over 2 months of age
Primary vaccination: Two injections of 3 mℓ each, with an interval of 4 weeks.
Revaccinate with a single dose.

Administration

 • Subcutaneous injection in loose skin, preferably on the side of the neck.
 • After primary vaccination course, animals must receive booster injections at intervals of not more than 12 months.
 • In high risk areas where animals are likely to be exposed to exceptionally severe infection or high concentrations of botulism toxins in food, water or environment, vaccination every 4 to 6 months is necessary, especially for young animals with little or no previous vaccination history.
 • The vaccine course should be completed at least 2 weeks before maximum immunity is required i.e. a period of risk or pregnancy.
 • Previously sensitised cows/ewes should be injected at least 2 weeks prior to calving/ lambing as this will provide passive protection for several weeks via the colostrum.
 • When animals under 3 months of age have been vaccinated it may be advisable to revaccinate at 4 to 6 months of age, especially in high risk conditions/areas. Vaccinate annually thereafter. Consult a veterinarian.

PRESENTATION
Polypropylene containers of 100 mℓ with synthetic rubbers stoppers and aluminium seals.
Each vial is packed as a single unit inside a carton box.

REGISTRATION HOLDER
Cooper Veterinary Products (Pty) Ltd.
20 Spartan Road
Spartan, 1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Fax: +27 (0) 11 392 3158
www.coopersanimalhealth.co.za

SLEGS VIR DIEREGEBRUIK

COOPERS® CLOSTRI 8 + B
Reg. Nr. G4207 (Wet 36/1947)
Klostridiale entstof vir Beeste en Skape.

INDIKASIES
‘n Entstof vir die aktiewe immunisering van gesonde beeste en skape ouer as 2 maande teen:
Enterotoksemie, rooiderm, sponssiekte, kwaadaardige edeem (gasgangreen), bloedpens, aansteeklike nekrotiese hepatitis, bloednier, skielike dood sindroom, klem-in-die-kaak en lamsiekte.

SAMESTELLING
Bevat bakterienes en toksoïdes van Clostridium spp. wat voldoen aan die onderstaande potensie-waardes;

Alhoewel Clostridium perfringens tipe B nie ʼn bestanddeel van die entstof is nie, word immuniteit verskaf teen beta- en epsilon toksiene geproduseer deur Clostridium perfringens tipe B. Dit is as gevolg van die kombinasie van C. perfringens tipe C (beta toksien) en tipe D (epsilon toksien) gedeeltes.

BERGING

 • Berg tussen 2 °C en 8 °C.
 • Moenie vries nie.
 • Beskerm teen lig.
 • Skud goed voor gebruik.

WAARSKUWINGS

 • Onttrekkingsperiode: Moenie diere vir menslike verbruik slag binne 21 dae na laaste toediening nie.
 • Net gesonde beeste en skape ouer as 2 maande moet ingeënt word.
 • Gelyktydige gebruik met ander entstowwe word nie aanbeveel nie.
 • Hierdie produk is nie ‘n plaasvervanger vir fosfaat-byvoeding nie.
 • Moenie die entstof met enige ander veeartsenymiddels meng nie.
 • Soos met alle entstowwe, kan daar af en toe hipersensitiwiteitsreaksies voorkom. In sulke gevalle moet geskikte behandeling soos adrenalien en/of antihistamiene sonder versuim toegedien word. Raadpleeg ‘n veearts.
 • Soos met enige entstof, kan volkome beskerming in alle diere nie gewaarborg word nie. Dit is dus raadsaam om ‘n veearts oor addisionele beheer metodes te raadpleeg, en nie alleenlik op die doeltreffendheid van die entstof staat te maak nie.
 • Gewoonlik is daar geen merkbare reaksie na enting nie, alhoewel ‘n tydelike swelling by die inspuitingsplek mag voorkom en sommige diere mag ‘n matige verhoging in temperatuur vir 1 of twee 2 toon.
 • Doen weg met ongebruikte entstof sowel as leë entstofhours en entingstoerusting volgens plaaslike afvalbestuursregulasies teen die einde van die dag se gebruik want onder veldtoestande is dit moeilik om toevallige kontaminasie van die entstof te vermy.
 • Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere.
 • Alhoewel hierdie entstof breedvoerig onder ‘n wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ‘n veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMAATREëLS

 • Slegs steriele naalde en behoorlik gesteriliseerde spuite moet gebruik word. Om higiëne te verseker is dit raadsaam om naalde gereeld te vervang met skoon steriele naalde.
 • In die geval van lang wol is dit noodsaaklik om seker te maak dat die naald die vel deurdring voor daar ingespuit word.
 • Vermy inenting van diere wat gestres is.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI
Die bottel moet goed geskud word voordat dosisse onttrek word.
Metode van toediening: Onderhuidse inspuiting.

Dosis
Beeste en kalwers ouer as 2 maande
Primêre enting:Twee inspuitings van 5 mℓ elk, met ‘n tussenpose van 4 weke.
Herent met ‘n enkele dosis.
Skape en lammers ouer as 2 maande
Primêre enting: Twee inspuitings van 3 mℓ elk, met ‘n tussenpose van 4 weke.
Herent met ‘n enkele dosis.

Toediening

 • Onderhuidse inspuiting in los vel, verkieslik op die sykant van die nek.
 • Na afloop van primêre enting moet diere skraagdosisse ontvang met tussenposes van nie meer as 12 maande nie.
 • In hoë risiko areas waar diere blootgestel mag wees aan ernstige infeksie of hoë konsentrasie Lamsiekte of toksiene in kos, water of omgewing, behoort diere elke 4 tot 6 maande ingeënt te word. Dit is veral belangrik vir jong diere met min of geen entingsgeskiedenis.
 • Die entingskursus behoort voltooi te word ten minste 2 weke voor maksimum immuniteit verlang word bv. ‘n tydperk van risiko of dragtigheid.
 • Koeie/ooie wat reeds gesensitiseer is behoort ten minste 2 weke voor kalwing/lamming geënt te word. Dit sal passiewe beskerming vir etlike weke oordra via die biesmelk.
 • Wanneer diere jonger as 3 maande oud geënt was mag dit raadsaam wees om 4 tot 6 maande ouderdom te herent, veral in hoë risiko omstandighede/areas. Herent jaarliks daarna. Raadpleeg ‘n veearts.

AANBIEDING
Polipropileenbottels van 100 mℓ met sintetiese rubberstoppers en aluminium seëls.
Elke bottel is verpak as ‘n enkele eenheid in ‘n kartondoos.

REGISTRASIEHOUER
Cooper Veterinary Products (Pty) Ltd.
Spartanweg 20
Spartan, 1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Faks: +27 (0) 11 392 3158
www.coopersanimalhealth.co.za