Avotan® Plus Pour-On

Ready-to-use pour-on for use in cattle for the control of blue ticks, horn flies and gastrointestinal roundworm in cattle.

FOR EXTERNAL ANIMAL USE ONLY

AVOTAN® PLUS POUR-ON

Reg. No. G4216 (Act 36/1947)

INDICATIONS

Ready-to-use pour-on for use in cattle for the control of blue ticks, horn flies and gastrointestinal roundworm in cattle.

Avotan® Plus Pour-On has residual efficacy of 42 days against Rhipicephalus (Boophilus) spp. (blue ticks) in cattle.

COMPOSITION

Contains: Abamectin 1,0 % m/v and fluazuron 2,5 % m/v.

CAUTION

STORAGE

 • Store at or below 30 °C in a dry place away from direct sunlight.
 • Flammable. Keep away from open flames.
 • Use the product within 21 days of opening.

WARNINGS

 • Withdrawal period: Do not slaughter cattle for human consumption within 54 days of last treatment.
 • Do not use on lactating cattle where milk is intended for human consumption.
 • Do not slaughter calves less than 10 months of age which have suckled on treated cows.
 • Do not use in animals younger than 4 months.
 • Only use the appropriate dosages, as recommended for this product.
 • Do not treat recovering, weak or stressed animals.
 • Do not administer the product orally or by injection.
 • Do not apply on animals with skin lesions.
 • It is not recommended to treat animals on extremely hot or rainy days.
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

PRECAUTIONS

 • Avoid contact with the product. If skin contact occurs, remove contaminated clothing and wash skin thoroughly.
 • Wear protective gloves.
 • If the product comes into contact with your eyes, rinse them with abundant running water.
 • Destroy any unused product and dispose of all the empty product containers and disposable equipment after use in accordance with National Environmental Management: Waste Act, 2008 (Act No. 59 of 2008).
 • This product is toxic to fish. Do not contaminate ponds, rivers, other water sources or the environment.
 • Do not store with food, drinks, medication or household products.
 • In the event of accidental ingestion, do not induce vomiting, rather drink lots of water and seek medical care immediately and show this package insert to the physician.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED

Avotan® Plus Pour-On is a ready-to-use remedy.

Do not dilute or use with any other remedy.

Dosage: 1 mℓ/10 kg body weight (equivalent to 1,0 mg abamectin and 2,5 mg fluazuron/kg body weight) administered to cattle as a pour-on.

Pour the recommended amount of product along the top line, on a concentrated area along the rump-/lumbar area (middle of the back to the base of the tail).

For long-haired animals (e.g. during winter months), it is recommended that Avotan® Plus Pour-On is applied against the grain of the hair directly onto the skin.

Dosage Rate

WeightDose
100 kg10 mℓ
200 kg20 mℓ
300 kg30 mℓ
400 kg40 mℓ
500 kg50 mℓ

Treatment with Avotan® Plus Pour-On can be repeated as per the herd’s reinfestation or as recommended by the veterinarian.

EFFICACY

Avotan® Plus Pour-On is indicated for the control of gastrointestinal nematodes in cattle:

1. Gastrointestinal nematode speciesImmatureAdult
Wireworm (Haemonchus placei)**
Nodular worm (Oesophagostomum radiatum)**
Stomach bankrupt worm (Trichostrongylus axei)**
Bankrupt worm (Trichostrongylus colubriformis)**
Cattle bankrupt worm (Cooperia spatulata)**

*Controls (> 98 % effective)

2. Ticks

Avotan® Plus Pour-On is an acaricide which controls (> 90 % effective) blue ticks (Rhipicephalus decolorates and Rhipicephalus microplus) on cattle. It prevents the development of blue tick (Rhipicephalus decoloratus) eggs, larvae and nymphae to the adult stage.

Residual efficacy: 42 days against Rhipicephalus (Boophilus) spp. (blue ticks) in cattle.

3. Flies

Controls horn flies (Haematobia irritans) on cattle.

PRESENTATION

1 ℓ plastic (HDPE) containers.                                                                

REGISTRATION HOLDER

Intervet South Africa (Pty) Ltd.

20 Spartan Road, Spartan

1619, RSA

Tel: +27 (0) 11 923 9300

E-mail: msdahza@merck.com

www.msd-animal-heath.co.za

MANUFACTURER

Burchem Research

54 Electron Rd,

Kempton Park

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT

06 March 2017

SLEGS VIR UITWENDIGE DIEREGEBRUIK

AVOTAN® PLUS POUR-ON

Reg. Nr. G4216 (Wet 36/1947)

INDIKASIES

Gereed-vir-gebruik opgietmiddel vir die beheer van bloubosluise, horingvlieë en gastro-intestinale rondewurms in beeste.

Avotan® Plus Pour-On het ‘n na-werkende effek van 42 dae teen Rhipicephalus (Boophilus) spp. (bloubosluise) op beeste.

SAMESTELLING

Bevat: Abamektien 1,0 % m/v en Fluasuron 2,5 % m/v.

VERSIGTIG

BERGING

 • Berg teen of benede 30 °C in ʼn koel, droë plek weg van direkte sonlig.
 • Vlambaar. Hou weg van oop vlamme.
 • Gebruik die produk binne 21 dae nadat dit oopgemaak is.

WAARSKUWINGS

 • Onttrekkingsperiode: Moenie beeste binne 54 dae na laaste behandeling vir menslike verbruik slag nie.
 • Moenie die produk op lakterende beeste gebruik, indien hulle melk vir menslike verbruik bestem is nie.
 • Moenie kalwers slag wat jonger as 10 maande oud is, en aan behandelde koeie gedrink het nie.
 • Moenie in diere jonger as 4 maande gebruik nie.
 • Gebruik slegs die gepaste dosis, soos voorgeskryf vir hierdie produk.
 • Moenie herstellende, swak of diere onder stres behandel nie.
 • Moenie die produk oraal of deur inspuiting toedien nie.
 • Moenie op diere met velletsels aanwend nie.
 • Dit word nie aanbeveel dat diere op baie warm of reënerige dae behandel word nie.
 • HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
 • Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder ʼn wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ʼn veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMAATREëLS

 • Vermy kontak met die produk. In die geval van velkontak, verwyder die besmette klere en was die vel deeglik.
 • Gebruik beskermende handskoene.
 • Indien die produk in kontak met jou oë kom, spoel met genoegsame lopende water.
 • Vernietig enige ongebruikte produk en verwyder alle leë produkhouers en weggooibare inentingstoerusting na gebruik, in ooreenstemming met Nasionale Omgewingsbestuur: Wet op Afval, 2008 (Wet Nr. 59 van 2008).
 • Hierdie produk is giftig vir visse. Moenie damme, riviere, ander waterbronne of omgewing besoedel nie.
 • Moenie saam met voedsel, drank, medikasie of huishoudelike produkte gestoor word nie.
 • Indien die produk per ongeluk ingeneem word, moet braking nie geïnduseer word nie. Drink eerder baie water en kry onmiddellik mediese hulp en neem hierdie voubiljet saam.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI

Avotan® Plus Pour-On is ‘n gereed-vir-gebruik middel.

Moenie verdun of saam met enige ander middel gebruik nie.

Dosis: 1 mℓ/10 kg liggaamsmassa (ekwivalent aan 1,0 mg abamektien en 2,5 mg fluasuron/kg liggaamsmassa) aangewend op beeste as ‘n opgietmiddel.

Wend die aanbevole hoeveelheid van die produk aan in ’n gekonsentreerde area, op die rug van die dier, vanaf die middel van die rug tot by die stertwortel (boud-/lumbale area).

Vir langhaar diere (bv. gedurende wintermaande), word aanbeveel dat Avotan® Plus Pour-On toegedien word teen die grein van die hare, direk op die vel.

Dosering

MassaDosis
100 kg10 mℓ
200 kg20 mℓ
300 kg30 mℓ
400 kg40 mℓ
500 kg50 mℓ

Behandeling met Avotan® Plus Pour-On kan herhaal word volgens herinfestasie van die kudde of soos aanbeveel deur die veearts.

DOELTREFFENDHEID

Avotan® Plus Pour-On is aangedui vir die beheer van die volgende gastro-intestinale rondewurms in beeste:

1. Gastro-intestinale rondewurmspesieOnvolwasseVolwasse
Haarwurm (Haemonchus placei)**
Knoppieswurm (Oesophagostomum radiatum)**
Maagbankrotwurm (Trichostrongylus axei)**
Bankrotwurm (Trichostrongylus colubriformis)**
Beesbankrotwurm (Cooperia spatulata)**

*Beheer (> 98 % effektief)

2. Bosluise

Avotan® Plus Pour-On is ’n bosluisdoder wat bloubosluise (Rhipicephalus decoloratus en Rhipicephalus microplus) op beeste beheer(> 90 % effektief). Dit voorkom die ontwikkeling van bloubosluis (Rhipicephalus decoloratus) eiers, larwes en nimfe tot die volwasse stadium.

Na-werkende effek: 42 dae teen Rhipichephalus (Boophilus) spp. (bloubosluise) op beeste.

3. Vlieë

Beheer horingvlieë (Haematobia irritans) op beeste.

AANBIEDING

1 ℓ plastiek (HDPE) houers.

REGISTRASIEHOUER

Intervet South Africa (Pty) Ltd.

Spartanweg 20, Spartan   

Kempton Park

1619, RSA                                                                              

Tel: +27 (0) 11 923 9300

E-pos: msdahza@merck.com

www.msd-animal-heath.co.za

MANUFACTURER

Burchem Research

54 Electron Rd,

Kempton Park

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET

06 Maart 2017