Aviguard®

A natural, live intestinal microflora derived from SPF chickens and manufactured by fermentation. The preparation is intended to establish, to maintain or to restore a balanced and normal gut flora in poultry.

FOR ANIMAL USE ONLY

AVIGUARD

Soluble Powder

Reg. No. G2383 (Act 36/1947)
Namibia Reg. No. V07/24.9/753 NS0

Normal avian gut flora for chickens and turkeys.

INDICATIONS

Aviguard is a natural, live, intestinal microflora derived from SPF chickens and manufactured by fermentation. The preparation is intended to establish, maintain or to restore a balanced and normal gut flora.  
Aviguard is a lyophilised powder soluble in water.

STORAGE

Store in a refrigerator between 2 °C and 8 °C.

WARNINGS

 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS AND ANIMALS.
 • Although this remedy has been tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

PRECAUTIONS

 • Handle with care.
 • Store away from food and feed.
 • Do not eat, drink or smoke during or after handling of the product, before hands are thoroughly washed.
 • Prevent contamination of food, food utensils, drinking water, grazing, etc.
 • Unused product should not be kept for later use. Dispose of empty containers and any unused product according to local waste disposal regulations and do not reuse for any other purpose.

DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED

Spray application

For day-old chicks and turkey poults immediately after hatch.  

Dissolve the entire contents of this packet in 0,5 ℓ to 1,0 ℓ (1,25 ℓ to 2,5 ℓ or 2,5 ℓ to 5 ℓ) of fresh water to obtain a spray volume of 250 mℓ to 500 mℓ 000 birds. Dissolve the entire contents of the packet in the appropriate amount of fresh water to obtain a spray volume of

250 mℓ to 500 mℓ per 1 000 birds.

The ready-to-use solution is applied as a single spray over day-old birds, using a manual or automatic sprayer device delivering coarse droplets.

Drinking water application

In growing and adult poultry (e.g. following antimicrobial medication).  
Dissolve the entire contents of the packet in an amount of water corresponding to the usual water consumption of 4 to 8 hours and give this amount as the only source of drinking water during an appropriate time of day.
Open the packet immediately before preparing the ready-to-use solution.  
Opened packets cannot be stored.  
Ready-to-use solution must be applied within a short time after dissolving the powder.  
Water must be free of chlorine (< 0,1 ppm) and disinfectant contamination; otherwise the viability of the bacteria in the preparation may be impaired.
In order to avoid direct contact with the preparation of live bacteria, wear a mask and gloves when preparing the ready-to-use solution.

PRESENTATION

Packages of 25 g, 62,5 g or 125 g sufficient to treat 2 000, 5 000 or 10 000 birds respectively.
Not all pack sizes may be marketed.

MANUFACTURER

Lallemand Animal Nutrition UK Ltd.
Spring Lane North
Malvern Link
Worcestershire, UK

REGISTRATION HOLDER

Intervet South Africa (Pty) Ltd.
20 Spartan Road
Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Fax: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT

18 February 2010

SLEGS VIR DIEREGEBRUIK

AVIGUARD

Oplosbare Poeier

Reg. Nr. G2383 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. Nr. V07/24.9/753 NS0

Normale voëldermflora vir hoenders en kalkoene.

INDIKASIES

Aviguard bevat natuurlike, lewende intestinale mikroflora wat afkomstig is van SPV hoenders en wat deur fermentasie vervaardig is. Hierdie produk word gebruik om ‘n normale, gebalanseerde dermflora te behou en te herstel. Aviguard is ʼn gevriesdroogde wateroplosbare poeier.

BERGING

Berg in ʼn yskas tussen 2 °C en 8 °C.

WAARSKUWINGS

 • HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.
 • Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder ʼn wye verskeidenheid toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg ʼn veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMAATREëLS

 • Hanteer versigtig.
 • Bêre weg van voedsel en voer.
 • Moenie eet, drink of rook tydens, of ná hantering van hierdie produk, voordat hande nie deeglik gewas is nie.
 • Voorkom kontaminasie van kos, eetgerei, drinkwater, weiding, ens.
 • Ongebruikte produk moenie gebêre word vir latere gebruik nie. Doen weg met leë houers asook ongebruikte produk volgens plaaslike afvalbestuursregulasies en moenie hergebruik vir enige ander doel nie.

GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI

Sproeitoediening

Vir dag-oue kuikens en kalkoentjies onmiddellik na uitbroei.
Los die hele inhoud van die pakkie op in ‘n geskikte hoeveelheid vars water om ʼn sproeivolume van 250 tot 500 mℓ per 1 000 voëls te verkry, bv.:

 • 25 g pakkie (2 000 dosisse) in 0,5 tot 1,0 ℓ vars water,
 • 62,5 g pakkie (5 000 dosisse) in 1,25 tot 2,5 ℓ vars water en
 • 125 g pakkie (10 000 dosisse) in 2,5 tot 5,0 ℓ vars water.

Die gereed-vir-gebruik oplossing word as ʼn enkeltoediening, met ʼn hand- of outomatiese sproeier wat growwe druppels lewer, aangewend.

Drinkwatertoediening

In groeiende en volwasse pluimvee (bv. na antimikrobiese medikasie).

Los die inhoud van die pakkie op in ʼn hoeveelheid water wat ooreenstem met die hoeveelheid water wat gewoonlik binne ‘n periode van 4 tot 8 ure deur die voëls verbruik word. Gee die oplossing dan as die enigste waterbron gedurende hierdie periode. Toediening kan op enige geskikte tyd van die dag toegedien word.
Maak die pakkie oop net voor die gereed-vir-gebruik oplossing aangemaak word.
Oop pakkies kan nie geberg word nie.  
Gereed-vir-gebruik oplossings moet onmiddellik gebruik word.  
Water moet vry van chloorverbindings (< 0,1 dpm) en ontsmettingsmiddels wees, anders kan die bakterieë se lewensvatbaarheid benadeel word.

Vermy direkte kontak met die lewende bakterieë deur handskoene en ʼn masker te dra terwyl die wateroplossings aangemaak word.

AANBIEDING

Pakkies van  25 g, 62,5 g of 125 g genoeg vir onderskeidelik 2 000, 5 000 of 10 000 voëls.

Nie alle verpakkingsgroottes word noodwendig bemark nie.

VERVAARDIGER

Lallemand Animal Nutrition UK Ltd.
Spring Lane North
Malvern Link
Worcestershire, UK

REGISTRASIEHOUER

Intervet South Africa (Pty) Ltd.
Spartanweg 20
Spartan
1619, RSA
Tel: +27 (0) 11 923 9300
Faks: +27 (0) 11 392 3158
www.msd-animal-health.co.za

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET

18 Februarie 2010